Høring - forslag til endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og forslag til ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og forslag til ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig tjeneste i høyere stilling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2017

Vår ref.: 13/2883

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og forslag til ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig tjeneste i høyere stilling. Forslaget er basert på innspill fra styret i pensjonsordningen.

Lovendringsforslagene gjelder følgende:

 1. Det stilles krav om å være medlem av folketrygden. Et slikt vilkår gjelder etter lov om Statens pensjonskasse. Bakgrunnen er at folketrygden skal være den primære pensjonsordningen, mens tjenestepensjonsordningen er et supplement. Premieberegningen tar høyde for at det ligger en folketrygdytelse i bunn.
 2. Pensjonsgivende tjenestetid avrundes til hele år. I dag avrundes tjenestetiden til nærmeste måned. Endringen tilsvarer det som gjelder i Statens pensjonskasse og er naturlig siden pensjonsberegningen knytter seg til år og ikke måneder.
 3. Regelfeste hva som gjelder når medlemmet får ny medlemspliktig stilling etter først å ha tatt ut alderspensjon eller fratrådt tidligere stilling uten umiddelbar pensjonsrett (oppsatt pensjonsrett). Lovforslaget er i samsvar med praksis og tilsvarer det som gjelder etter lov om Statens pensjonskasse.
 4. Lovfeste praksis om at oppsatt alderspensjon ytes etter samme uttaksgrad som i folketrygden. Tilsvarende regel finnes i lov om Statens pensjonskasse. Formålet er også her å fastslå at folketrygden er den primære pensjonsordningen, mens tjenestepensjonen utgjør et supplement.
 5. Rette opp en feilhenvisning til skattebetalingsloven samt innføre en bestemmelse om forsinkelsesrente ved tilbakebetalingskrav. Endringsforslagene tilsvarer det som gjelder etter lov om Statens pensjonskasse.

Forskriftsutkastet gjelder pensjonsgrunnlag ved midlertidig tjeneste i høyere stilling. Forskriften tilsvarer det som gjelder for Statens pensjonskasses medlemmer. Bestemmelsene er aktuelle siden pensjonsberegningen knytter seg til lønnen medlemmet har ved pensjonering, eller til den høyere lønnen som medlemmet har hatt på et tidligere tidspunkt. Forskriften fastslår at økt lønn på grunn av midlertidig opprykk som fungering, konstitusjon og lignende, ikke får virkning for pensjonsgrunnlaget hvis varigheten er under to år. Derimot hvis opprykket egentlig er beregnet å bli varig, slik at midlertidigheten er av formell art, får den høyere lønnen virkning for pensjonsgrunnlaget fra tidspunktet for opprykket. Forskriften er i samsvar med praksis.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser står fritt til å komme med en uttalelse. Høringsuttalelser bes avgis digitalt på www.regjeringen.no eller som brev til departementet. 

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader innen 12. februar 2017.

Med hilsen                                                                       

Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør

Knut Lorentsen
fagdirektør

Høringsnotat (pdf-format)

 • Akademikerne
 • Apotekforeningen
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Farmasiforbundet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Statens pensjonskasse
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen