Høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekteskapsloven. I dag åpner ekteskapsloven for å gi tillatelse til personer mellom 16 og 18 år til å gifte seg i Norge. Forslaget i høringsnotatet er å oppheve denne adgangen. Det vil si at det foreslås å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge, uten mulighet for unntak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2018

Vår ref.: 17/5076

Alminnelig høring – Forslag til endringer i ekteskapsloven

Vedlagt oversendes forslag til endringer i ekteskapsloven om å oppheve muligheten til å gi dispensasjon til personer mellom 16 og 18 år til å gifte seg i Norge. Det vil si at det foreslås å innføre en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge.

Høringsfristen er 2. februar 2018.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp).

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen

Inge Ovesen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                             Ingvild Vesterdal
                                                                             avdelingsdirektør

Høringsliste

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Domstoladministrasjonen
Helsedirektoratet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Lagmannsrettene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Nord Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Regjeringsadvokaten
Sametinget/Sámediggi
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Tingrettene
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Advokatforeningen
Akademikerne
Aleneforelderforeningen
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Childwatch International - UiO
Den norske dommerforeningen
Det mosaiske trossamfund i Oslo
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF)
Flyktninghjelpen
Human Rights Service
Human-Etisk forbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Islamsk råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkerådet
Kompetansesenteret KUN
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Mannsforum
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Norges Juristforbund
Norges kristne råd
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norske kvinners sanitetsforening
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Oslo katolske bispedømme
Plan International Norge
PRESS – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Reform - Ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Romsk råd
Røde Kors
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stiftelsen Kirkens familievern
Unio
Voksne for barn