Høyring - forslag til endringar i aksjelova og allmennaksjelova - Direktiv 2007/63/EF

Justisdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper på bakgrunn av direktiv 2007/63/EF. I høyringsbrevet blir det gjort framlegg om endringar i allmennaksjelova § 13-10 og aksjelova § 13-10 om fusjon. Aksjelova og allmennaksjelova § 14-4 tredje ledd viser til § 13-10. Endringsforslaget får med det verknad også for fisjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2008