Høring - forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.01.2009

Vår ref.:

 200804571-/TIK                                                                           29.10.2008

Høring - forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften på høring.

Gjeldende apoteklov trådte i kraft 1. mars 2001. Departementet varslet en gjennomgang av apotekloven i St. meld nr. 18 (2004-2005). I lys av dette har Statens legemiddelverk, på bestilling fra departementet, foretatt en gjennomgang av apoteklovgivningen. Denne gjennomgangen ble organisert med en sterk involvering av berørte instanser i prosessen. Med bakgrunn i denne gjennomgangen fremmer nå departementet forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften. Det vises til høringsnotat og utkast til endringer i apotekloven og apotekforskriften. Formålet med de foreslåtte endringene er dels å forenkle lovgivningen, dels å bringe lovgivningen i tråd med den utviklingen som har funnet sted siden loven trådte i kraft.

Høringsnotat med vedlegg er tilgjengelig på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen 12. januar 2009 til: Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO. Høringsuttalelser kan alternativt sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Med vennlig hilsen


Audun Hågå e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                        Tor Ivar Kanestrøm
                                                                                        seniorrådgiver

Høringsnotat (pdf)
Utkast til endringer i apotekloven (pdf)
Utkast til endringer i apotekforskriften (pdf)


 

Høringsliste:
Alliance apotek
Apotek 1 Norge AS
Apokjeden Distribusjon AS
Apotekene Vest AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne- og likestillingsdepartementet
Bransjerådet for Naturmidler
COOP NKL AB
COOP Norge
Datatilsynet
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Diakonhjemmet Sykehusapotek
Direktoratet for arbeidstilsynet
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Giftinformasjonssentralen
Hakongruppen
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helseøkonomi Bergen - HEB
Helseøkonomisk Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo - HERO
Holtung as
HSH
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Nord-Trøndelag avdeling Namsos
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
KS
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruksdepartementet
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Legemiddelindustriforeningen
Lovisenberg sykehusapotek
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norgesgruppen
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norsk Farmaceutisk Selskap
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk sykepleierforbund
NTNU, Medisin
Nærings- og handelsdepartementet
PhotoCure ASA
Reitangruppen
SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapotek Nord HF
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Utenriksdepartementet
Vitusapotek
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund