Høring - forslag til endringer i barnelova, forskotteringsloven mv. Oppfølgning av St.meld. nr. 19 (2006-2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2008

Vår ref.:

 

 

Høringsinstanser iht. liste

 

 

Deres ref.                           Vår ref.                                        Dato                                                                   200800283-/SILS                         14.02.2008    

Høring – forslag til endringer i barnelova, forskotteringsloven mv. Oppfølgning av St. meld. nr. 19 (2006-2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barnelova, forskotteringsloven mv. Høringsnotatet er en oppfølgning av St.meld. nr. 19 (2006-2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag, som ble behandlet av Stortinget 15. mai 2007. Stortingets flertall sluttet seg til departementets drøftelser og forslag slik de er presentert i meldingen, jf. Innst.S. nr. 185 (2006-2007).

Evalueringen har vist at bidragsreformen i hovedsak har virket etter intensjonen, samtidig som det også er påvist forbedringspunkter. På bakgrunn av stortingsmeldingens andre del, presenteres i dette høringsnotatet forslag til endringer i reglene for fastsettelse og endring av barnebidrag, forskotteringsordningen og gebyrordningen. Det betyr at høringsnotatet bare inneholder vurderinger og forslag knyttet til materielle regelendringer.

Utgangspunktet for forslagene til endringer i reglene for fastsettelse og endring av barnebidrag er mer treffsikre bidrag for det enkelte barn, og de foreslåtte endringene i forskotts- og gebyrordningen innebærer i stor grad inntektssikring for de som trenger det mest.

Vi ber om eventuelle høringsuttalelser til forslagene innen 4. april 2008. Høringsfristen er satt til syv uker av hensyn til behovet for å få regelendringene på plass så raskt som mulig. Det vil av samme hensyn ikke bli gitt fristutsettelse.  

Høringsuttalelsene sendes til Barne- og likestillingsdepartementet, Samlivs- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep., 0030 Oslo. Departementet ber om at uttalelsene også sendes per e-post til postmottak@bld.dep.no.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene forelegge høringsnotatet for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører. Hvis ønskelig, kan flere opptrykte høringsnotat fås ved å henvende seg til departementet. Høringsnotatet er også tilgjengelig elektronisk på departementets internettsider http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar.

 

 

Med hilsen

 

 

Arni Hole (e.f.)                                                                                                    ekspedisjonssjef

 

                                                                    Tove Friisø  

                                                                    avdelingsdirektør                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                    

Høringsnotatet kan du lese her.

Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmennene

Aleneforeldreforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Foreningen 2 Foreldre

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Familievern

Kommunenes sentralforbund (KS)

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten i Norge

Landsorganisasjonen (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Noregs Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg

Noregs Bygdekvinneutvalg

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd aldring (NOVA)

Norsk Krisesenterforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Reform - ressurssenter for menn

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

 

Til toppen