Høring - Forslag til endringer i barnevernloven

Presisering av kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet, men har vanlig bosted i Norge. Presisering av kommunens betalingsansvar for godtgjøring til vitner mv. ført av privat part i saker for fylkesnemnda.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.03.2017

Vår ref.: 17/1311

Høring - Forslag til endringer i barnevernloven –

Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge

Kommunens betalingsansvar for vitner mv. ført av privat part for fylkesnemnda.

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barnevernloven. Departementet har tidligere sendt NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse, på høring. Departementet ser at det er behov for å høre to andre lovendringsforslag som går ut på:

-  Presisering av kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet, men har vanlig bosted i Norge. Loven angir i dag at det er barnets oppholdskommune som har ansvaret for å gi et barn hjelp etter barnevernloven. Etter gjennomføringen av Haagkonvensjonen 1996 er det imidlertid behov for å klargjøre hvilken kommune som skal ha ansvaret når barnet oppholder seg i utlandet, men har vanlig bosted i Norge.

-   Presisering av kommunens betalingsansvar for godtgjøring til vitner mv. ført av privat part i saker for fylkesnemnda.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på vedlagte høringsliste.

Fristen til å komme med innspill er satt til 31. mars 2017.

Med hilsen                                                                        

Mette K. Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                                           Hilde Geving

                                                                                                           seniorrådgiver

 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Fylkesmennene

Fylkesnemndene

Helsedirektoratet

Høgskolene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Norges forskningsråd (NFR)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regjeringsadvokaten

Siksadvokaten

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statsadvokatembetene

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

UIT – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Atferdssenteret

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BAR - Barn av rusmisbrukere

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforeningen

Den norske legeforeningen

Diakonhjemmet Høgskole 

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Forum for Barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon – Oslo

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk innvandrerforum

Norsk Psykologforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Press – Redd Barna Ungdom

Private barnehagers landsforbund

Redd Barna

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Stiftelsen Fontene – Fontenehuset i Oslo

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Unge Duer

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Uni Research Helse

Utdanningsforbundet

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen