Høring - Forslag til endringer i forskrift om petroleumsregisterforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2012

Vår ref.:

Undertegnet høringsbrev i PDF

Høring - endringer i petroleumsregisterforskriften

 

Vedlagt følger høringsnotat med departementets forslag til endringer i petroleumsregisterforskriften.

Eventuelle merknader må sendes Olje- og energidepartementet innen 20. november 2012. Det tas sikte på at endringen trer i kraft 1. januar 2013.

Dette høringsbrevet med vedlegg er også lagt ut på departementets hjemmeside: www.oed.dep.no

 

Med hilsen

Ole Anders Lindseth (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Helge Westborg

                                                                                          fagdirektør

 

 

Vedlegg:

Høringsnotat

Adresseliste

                                                                                         

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og sosialdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Kystverket

Norges geologiske undersøkelse

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk institutt for naturforskning

Norsk polarinstitutt

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Sametinget

Sjøfartsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Statens kartverk

Statens strålevern

Statnett SF

Datatilsynet

Gassnova SF

Lyse Energi AS

Statkraft

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Akvaplan NIVA

4Sea Energy AS

A/S Norske Shell

Agora Oil & Gas

Altinex Oil Norway AS

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Bridge Energy AS

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

Dana Petroleum Norway AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E&P Holding AS

E.ON Ruhrgas Norge AS

Edison International SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Enterprise Oil Norge AS

Explora Petroleum AS

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

Front Exploration AS

GDF Suez E&P Norge AS

Hess Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

LOTOS Exploration and Production Norge AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Maersk Oil PL 018 C Norway AS

Marathon Petroleum Norge AS

Nexen Exploration Norge AS

Noreco ASA

Norpipe

Norsea Gas AS

Norske AEDC AS

North Energy AS

OMV (Norge) AS

Petoro AS

PGNiG Norway AS

Petrolia Norway AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Exploration Norge AS

Rocksource ASA

RWE Dea Norge AS

Skagen 44 AS

Skeie Energy AS

Spring Energy Norway AS

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Svenska Petroleum Exploration AS

Talisman Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

Valiant Petroleum Norge AS

VNG Norge AS

Wintershall Norge ASA

Kunnskapsparken i Harstad

NIFES

NILU

NIVA

NODE

Norut Tromsø

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Petro Arctic

Probarents AS

SINTEF petroleumsforskning AS

Vest-Finmark regionråd

Forum for utvikling og miljø

Fremtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Norges miljøvernforbund

Norges naturvernforbund

Sabima

WWF verdens naturfond

ZERO

Fiskebåtredernes forbund,

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Næringslivets Hovedorganisasjon,

Norges fiskarlag

Norges kystfiskarlag

Norges rederiforbund

Norsk Industri

Norsk olje og gass

SAFE

Sør-Norges Trålerlag

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund,

Publish What You Pay (PWYP)

Transparency International

Det norske Veritas, Veritasveien 1

Regjeringsadvokatembetet

Riksrevisjonen

UiO/ Nordisk Institutt for Sjørett, avd for Petroleumsrett

IRIS

Handelshøyskolen BI

Toll- og avgiftsdirektoratet, Skatte- og avgiftsregnskap

Oljeskattekontoret

Norges Bank

Til toppen