Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2014–2015 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Vår ref.: 13/4531

Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2013-2014 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2014-2015. Gjeldende forskrift for undervisningsåret 2013-2014 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: http://www.lanekassen.no/.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop 1 S (2013-2014) for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Støttesatsene vil bli økt i samsvar med forslag i statsbudsjettet for 2014. Flere av forslagene til endring er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås følgende innholdsmessige endringer:

• Unntak fra krav om sammenhengende utdanning for utenlandsk statsborger (§ 2-2)
• Innføring av elleve måneders utdanningsstøtte (§§ 8-5, 8-6, 11-3, 28-1, 30-1 og 41-2)
• Utstyrsstipend (§ 16-2) endres på to måter: 1) flytting av Elektrofag, Musikk, dans og drama, samt Studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag og/eller toppidrett fra laveste til mellomste kategori, 2) heving av satsen på øverste kategori
• Konvertering til stipend kun for faglige resultater fra støtteberettiget utdanning, men unntak for bestemte rettshjelpstiltak for jusstudenter (§§ 27-1 og 27-2)
• Støtte til freshman-året i USA ved læresteder av høy kvalitet (§ 35-2)
• Redusert opptjeningstid for foreldrestipend, fra seks til fire måneder (§ 43-1)
• Økning av perioden med foreldrestipend fra 44 til 49 uker (§ 43-2)
• Omgjøring av lån til sykestipend for nøyaktig antall dager, i stedet for hele og halve måneder (§ 44-1)
• Gradert sykestipend gjøres permanent (ny § 44-2)
• Endringer i vilkår for sykestipend: studenter som blir syke før undervisningen starter og/eller før de har søkt om støtte, skal ikke automatisk utelukkes fra ordningen (§ 44-3)

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2013-2014 tatt inn slik at forslagene til endring for 2014-2015 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015 vil bli fastsatt i andre halvdel av februar. Satsene gjelder fra 15. august 2014.

Høringsfristen settes til 14. januar 2014. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    

Anniken Lange
rådgiver

Departementene
Folkehøgskolerådet
Forbundet Steinerskolene i Norge
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Kristne Friskolers Forbund
Forum for Fagskoler
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Kommunenes sentralforbund (KS)
Hovedorganisasjonen Virke

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Unio
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Unge funksjonshemmede
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
JURK
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

NAV
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
Rådet for offentlige fagskoler (RFF)
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)