Høring - Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag om endringer i industrikonsesjonsloven som gir adgang til å etablere privat minoritetseierskap i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper, herunder selskap med delt ansvar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2016

Vår ref.: 15/1336

Etter gjeldende rett kan private aktører erverve inntil 1/3 av aksjene i et offentlig selskap med begrenset ansvar som eier konsesjonspliktige rettigheter til vannfall (aksjeselskap). Erverv av andel i selskap med ubegrenset ansvar bedømmes derimot på samme måte som erverv av direkte eierandel i vannfallet, forbeholdt offentlige aktører.

Høringsforslaget følger opp formuleringen i Sundvollen-erklæringen om at regjeringen vil "sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden."

Forslaget rokker ikke ved noen av de sentrale elementene i industrikonsesjonslovens regulering av offentlig eierskap til vannkraftressursene. Uavhengig av selskapsform skal de offentlige eierne utøve et reelt offentlig eierskap, og må i den forbindelse beholde den hele og fulle kontroll og eierstyring over produksjonen og utnyttelse av vannressursen. Kontroll med det offentlige eierskapet og realiteten i dette sikres av konsesjonsmyndighetene gjennom konsesjonsbehandling av de omsøkte erverv.

Høringsfristen er tirsdag 9. februar 2016. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser står fritt til å komme med en uttalelse.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan der registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: postmottak@oed.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Olav Boge (olb@oed.dep.no/22 24 63 83) eller underdirektør Lasse Vannebo (lv@oed.dep.no/22 24 63 24).

 

Med hilsen                                                                        

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                         Olav Boge

                                                         avdelingsdirektør

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Akademikerne

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Finansnæringens hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Finnmarkseiendommen

Forbrukerrådet

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

NHO

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk Skogeierforbund

NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

NORSKOG, Norsk Skogbruksforening

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB)

Otteraaens Brugseierforening

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statskog SF

Tekna

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Virke Hovedorganisasjon

Vassdragsregulantenes fagforum