Høring - Forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om valg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om kirkelige valg. Forslagene er en oppfølgingen av kirkeforliket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2012

Vår ref.: 12/1943

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om kirkelige valg.
Forslagene har sammenheng med oppfølgingen av det såkalte kirkeforliket (avtale 10. april 2008 mellom stortingspartiene om det framtidige forholdet mellom stat og kirke), jf. St.meld.nr. 17 (2007-2008).

Som følge av grunnlovsendringene vedtok Stortinget våren 2012 enkelte justeringer i kirkeloven (Prop. 71 L (2011–2012)) og ba samtidig regjeringen ”på bakgrunn av Den norske kirkes behandling av forslag til valgordning, komme tilbake til Stortinget med egen sak om ny valgordning for Den norske kirke i løpet av våren 2013” (vedtak nr. 505, 21. mai 2012).

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene i høringsnotatet. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til ev. underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, foreninger mv. som ikke er oppført på høringslisten. Vi gjør oppmerksom på at Kirkerådet er bedt om å gjennomføre en særskilt høring om saken blant de ulike instanser innen Den norske kirke. Dokumentene er også tilgjengelige på www.regjeringen.no/fad.

Høringsfristen er 31. desember 2012. Høringsuttalelser sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo, og kan også sendes som e-post til postmottak@fad.dep.no.

 

Med hilsen

 

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Per-Otto Gullaksen
seniorrådgiver

Kulturdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeidsdepartementet
Miljøverndepartementet
Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Den katolske kirke
Islamsk råd
Human-Etisk Forbund
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet teoLOgene
Fagforbundet – kirke- og gravferdsansatte
Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst
Kirkeansatte
Delta
Kateketforeningen
Det Norske Diakonforbund
MFO – Musikernes fellesorganisasjon
Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Høgskulen i Volda
Det praktisk-teologiske seminar

Til toppen