Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i kommunikasjonskontrollforskriften, forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til enkelte deler av politiregisterforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2013

Vår ref.: 13/3155 NNO

Høring – forslag til endringer i kommunikasjonskontrollforskriften, forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til enkelte deler av politiregisterforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 31. mars 1995 nr. 281 om kommunikasjonskontroll (kommunikasjonskontrollforskriften), endringer i forskrift 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til enkelte deler av forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).

Det foreslås endringer i enkelte bestemmelser i politiregisterforskriften som tidligere har vært på høring, bl.a. om deling av tilsynskompetanse mellom Datatilsynet og andre kontrollutvalg. Endringene i kommunikasjonskontrollforskriften omhandler i hovedsak Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Videre foreslås det et nytt kapittel i politiregisterforskriften del 11 som regulerer hvitvaskingsregisteret (ASK-registeret). I den forbindelse foreslås det også endringer i forskrift om Kontrollutvalget for hvitvasking som tar sikte på å harmonisere denne med politiregisterloven. Denne delen av høringsnotatet er utarbeidet av Finansdepartementet. Endelig foreslår departementet å hjemle utstedelse av politiattester på enkelte områder i politiregisterforskriften som i dag bare er nedfelt i rundskriv eller der det tidligere er gitt særskilt tillatelse fra Politidirektoratet.

Etter beslutning fra justis- og beredskapsministeren er høringsfrist 8. juli 2013.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges underordnede organer. Høringsuttalelser bes sendt til Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller på epost til postmottak@jd.dep.no. Det bes om at høringsuttalelser i tillegg sendes til nina.norby@jd.dep.no. Ev. spørsmål kan rettes til førstekonsulent Nina Norby på tlf. 22 24 52 65. Ev. spørsmål vedrørende punkt 4 om hvitvaskingsregisteret og endringer i forskrift om kontrollutvalget for hvitvasking bes rettet til rådgiver Ane Grenstad i Finansdepartementet på tlf. 22 24 41 55.


Med hilsen


Sylvia Peters
fagdirektør

Nina Helene Norby
førstekonsulent

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Forsvarsstaben

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kripos

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Vegdirektoratet

Økokrim

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Finans Norge

Forsvarergruppen av 1977

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Innvandrernes landsorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kontoret for fri rettshjelp

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges idrettsforbund

Mediebedriftenes landsforening

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Norges politilederlag

Politiets Fellesforbund

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Til toppen