Høring - Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i losloven. Formålet med forslaget til lovendringer er å fjerne rettslige hindre for autonom kystseilas, samtidig som sjøsikkerheten ivaretas.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2018

Vår ref.: 17/1202

Høring av forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Vedlagt følger høringsnotat med utkast til endringer i losloven. Formålet med forslaget til lovendringer er å fjerne rettslige hindre for autonom kystseilas, samtidig som sjøsikkerheten ivaretas. Med autonom kystseilas menes her seilaser innenfor grunnlinjen der navigering og manøvrering av skipet ikke ivaretas av skipsfører som befinner seg på fartøyets bro. Navigering og manøvrering av skipet kan være overlatt til systemer som automatisk fører fartøyet, eller til skipsfører som befinner seg andre steder enn fartøyets bro.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget senest 15. august.

Høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Unntaksvis kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til postmottak@sd.dep.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på høringslisten.

Med hilsen
Anita Christoffersen
avdelingsdirektør

Ingvild Skorve
rådgiver