Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) og forskrift av 21. desember 2000 nr. 1365 om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften) om å gi tollmyndighetene direkte tilgang til SIS

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008

Vår ref.:

Høringsbrev

 

Departementene
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
Politiets data- og materielltjeneste
Politiets sikkerhetstjeneste
Politihøgskolen
Kripos
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
NOAS
Regjeringsadvokaten
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Utrykningspolitiet
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Amnesty International norsk avdeling
Det norske flyktningeråd
Antirasistisk senter
MIRA Ressurssenter
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Den norske Dommerforening
Den norske Advokatforening
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
Kontoret for fri rettshjelp
Juss-Buss
Rettspolitisk forening
Europabevegelsen
Nei til EU
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Forsvarergruppen av 1977

Til toppen