Høring - Forslag til endringer i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2008