Høring - Forslag til endringer i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2008

Vår ref.: 200501512/RBA-K/NLG/IIJ

Justis- og politidepartementet (JD) sender med dette på høring forslag til endringer i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Lovendringsforslagene består hovedsakelig av en presisering og tydeliggjøring av dagens rettstilstand, blant annet for å sørge for at det foreligger tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for forskrifter som nå er gjenstand for revisjon, herunder forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). Videre har lovendringsforslagene til formål å rette opp et par inkurier som oppsto under forrige lovredigering i 2002, hvor lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk og lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern mv, ble slått sammen til brann- og eksplosjonsvernloven slik den foreligger i dag, jf. Ot.prp nr. 28 (2001-2002). I tillegg fremmes noen nye forslag, herunder å utvide lovens virkeområde til også å omfatte ”reaksjonsfarlig stoff”, hjemmel for kommunene til å gi lokale forskrifter for oppskyting av fyrverkeri, samt en ny bestemmelse om statlige tilsyn med kommunesektoren (brannvesen) for å tilpasse brann- og eksplosjonsvernloven til det nye kapittel 10 A i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Lovendringsforslaget inneholder følgende elementer:

  • Utvidelse av lovens virkeområde til også å omfatte reaksjonsfarlig stoff;
  • tydeliggjøring av lovens formål i forhold til sikring mot uønskede tilsiktede hendelser (”security-hensynet”);
  • tydeliggjøring og presisering av departementets adgang til å gi forskrifter med hensyn til hvem som kan ilegges plikter (prosjekterende);
  • tydeliggjøring av hjemmel for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til å kreve politiattest før utstedelse av bestemte sertifikater og tillatelser, samt hjemmel for virksomheter som håndterer eksplosjonsfarlige stoffer til å kreve politiattest fra sine ansatte;
  • hjemmel for innkreving av krav på avgifter og gebyrer;
  • tilpasning til kommuneloven i forhold til statlige tilsyn med kommunale brannvesen;
  • tydeliggjøring av bestemmelsen om rapporterings- og opplysningsplikt for politiet og forsikringsbransjen;
  • hjemmel for kommunene til å gi lokale forskrifter for oppskyting av fyrverkeri.

Forslagene antas å ikke få store administrative eller økonomiske kostnader, verken for staten eller for private aktører.

Vi ber om at eventuelle merknader til lovendringsforslaget er JD i hende innen 24. november 2008.

Med hilsen

Andreas Agersborg (e.f)
avdelingsdirektør

Nina Lea Gjerde
førstekonsulent 

Gjenpart:
Statsministerens kontor

Forslag til endringer i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernloven) og om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 

Høringsnotatet finnes i pdf-format her.

AGA AS

Agder energi nett

Akademikerne

Akershus universitetssykehus

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arcus Kjemi AS

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AS Feiring Bruk

AS Norske Shell

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Bergen Arkitekthøyskole

Bergindustriens landssammenslutning (BIL)

Borealis AS

Borregaard

Bransjerådet for Fjellsprengning (BfF)

Branntjenestens Yrkesorganisasjon

Brødrene Risa AS

Conoco Phillis Jet AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Departementene

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det Norske Veritas

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Display Import AS

Drammen Fjernvarme

Dyno Nobel AS

Elkem Aluminium ANS

Energos AS

Engelsrud NFI Pyrotechnics AS

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg EBA

Esso Norge AS

Festival Fyrverkeri AS

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerrådet

Force Technology Training AS

Forsvarsbygg

Forsvarets Forskningsinstitutt

Fransefoss Pukk AS

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Gasnor AS

Gassco AS

Greenpeace Norge

Hafslund ASA

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Haugerud Varmesentral AS c/o OBOS

Haukeland Universitetssykehus

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Huseiernes Landsforbund

Hydro Aluminium AS

Høgskolen Stord-Haugesund

Ineos Norge AS

Institutt for Energiteknikk

Jacob Hatteland Kjemi AS

Jakhelln Transport & lager

Jotun AS

Kjell Foss Pukkverksprengning AS

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Logistikk og Transportindustriens Landsforening

Landteknikk Fabrikk AS

LPG Norge

Lyse Gass AS

Maskin Entreprenørenes Forbund (MEF)

Maxam Norge AS

Mesta

Multiconsult AS

Nammo Raufoss AS

Nammo NAD

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NCC Råstoffer

NELFO – Foreningen for El og IT Bedriftene

Nemco Certification AS

Nor-Cargo AS

Norges byggforskningsinstitutt Sintef

Norges Blindeforbund

Norges Brannskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk Brannvernforening

Norsk Energi

Norsk forening for farlig avfall

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)

Norsk Gassenter AS

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Kjelkontroll AS

Norsk Kjøleteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk Naturgassforening BA

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Pyroteknisk Bransjeråd (NPB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Teknologisenter

Norske Felleskjøp

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

Norske Skog Nortura BA

NTNU

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OBOS AS

Oljedirektoratet

Orica Mining Services

PARAT Halvorsen AS

Pasientombudet

Peder Halvorsen Industrier AS

Petroleumstilsynet (Ptil)

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Progas AS

Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL)

Pyro-Tech, Firma Hanshaugen

Pyropartner

Rambøll Norge AS

Regjeringsadvokaten

Rema Bensin Norden AS

Renor AS

Rettspolitisk forening

Ringnes Bryggeri AS

Riksantikvaren

Rikshospitalet

Riksrevisjonen

Rosenborg pyrotekniske

Rådgivende Ingeniørers Forening

Scanpower AS

Schenker Linjegods AS

Sivilombudsmannen

Skulstad Entreprenør AS

Sosial- og helsedirektoratet

Spectra Norge

Standard Norge

Star Maling og Lakkfabrikk AS

StatoilHydro

Statoil Norge AS

Statens helsetilsyn

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statistisk sentralbyrå

Statstjenestemannforbundet

Stenindustriens landssammenslutning (SIL)

St. Olavs Hospital

Svea Fyrverkeri

Sysselmannen på Svalbard

Tekna

Tekniske entreprenørers landsforening

Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Tokerud Varmesentral AS

Trainor AS

Transportbedriftenes Landsforening

Tuwinor

Ullevål universitetssykehus

Valdres Anlegg AS

Viking Sprengstoff

Volvat Medisinske Senter AS

Yara Norge AS

Yara Praxair AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Øifjord & Aanes Entreprenørforretning AS

Østenstad Sprengningsservice AS

Til toppen