Høring - Forslag til endringer i luftfartsloven om forskriftsfullmakt om restriksjonsområder

Samferdselsdepartementet foreslår at luftfartsloven endres ved at det tilføyes en ny § 9-1 a om restriksjonsområder. Formålet med denne endringen er å gjøre hjemmelsgrunnlaget for opprettelse av restriksjonsområder i luftrommet klarere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.01.2017