Høring - Forslag til endringer i luftfartsloven om forskriftsfullmakt om restriksjonsområder

Samferdselsdepartementet foreslår at luftfartsloven endres ved at det tilføyes en ny § 9-1 a om restriksjonsområder. Formålet med denne endringen er å gjøre hjemmelsgrunnlaget for opprettelse av restriksjonsområder i luftrommet klarere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2017

Vår ref.: 15/404

Høringsnotat om forslag til endringer i luftfartsloven om forskriftsfullmakt om restriksjonsområder

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i luftfartsloven om forskriftsfullmakt for restriksjonsområder.

Samferdselsdepartementet foreslår at luftfartsloven endres ved at det tilføyes en ny § 9-1 a om restriksjonsområder. Formålet med denne endringen er å gjøre hjemmelsgrunnlaget for opprettelse av restriksjonsområder i luftrommet klarere. I dag opprettes restriksjonsområder, uansett formål, i medhold av luftfartsloven § 9-1, som lyder slik:

"Departementet gir forskrifter om hva som skal iakttas for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper herunder støy som følge av luftfart.
Departementet gir nærmere forskrifter om operative forhold."

Luftfartsloven § 9-1 retter seg etter sin ordlyd først og fremst mot flysikkerhet. Som eksempel oppretter Luftfartstilsynet restriksjonsområder knyttet til militære øvelser. Det er imidlertid behov for opprettelse av restriksjonsområder også knyttet til andre behov enn flysikkerhet, for eksempel over fengsler og i forbindelse med større markeringer, arrangementer, beskyttelse av infrastruktur og ved statsbesøk.

Det er Samferdselsdepartementets vurdering at luftfartsloven § 9-1 gir utilfredsstillende og uklart hjemmelsgrunnlag for opprettelse av restriksjonsområder for de ulike formålene. Samferdselsdepartementet mener også at opprettelse av restriksjonsområder er et særlig tiltak som bør reguleres mer eksplisitt i luftfartsloven enn hva den mer generelle formuleringen i luftfartsloven § 9-1 gjør.

Samferdselsdepartementet har i arbeidet med forslaget fått bistand fra en arbeidsgruppe med representanter fra Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet, Luftfartstilsynet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Luftforsvaret og Politiet (Oslo Politidistrikt).

Det foreslås at Luftfartstilsynet som en hovedregel er den myndighet som oppretter restriksjonsområder, gjennom fastsettelse av forskrift. I tillegg til at det foreslås en ny bestemmelse som presiserer og klargjør hjemmelsgrunnlaget, foreslås det også tatt inn en bestemmelse som gir den militære luftfartsmyndigheten hjemmel til å opprette restriksjonsområder i akutte eller uavklarte militære situasjoner hvor de normale saksbehandlingsprosedyrene med høring og fastsettelse av forskrift blir for tidkrevende.

Høringsfristen er satt til 6. januar 2017.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger nede på siden. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.


Med hilsen


Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør
Tomm Alexander Øvre
seniorrådgiver

Airlift AS

Avinor AS

CHC HELIKOPTER SERVICE AS

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helitrans AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Luftfartstilsynet

Luftforsvaret

Luftoperativt inspektorat

NHO Luftfart

Norges Luftsportforbund

Norsk Flygerforbund

Norsk Flyoperatør Forbund

Norsk Flyoperatør Forbund

Norsk Helikopter AS

Norsk Luftambulanse AS

Norwegian Air Shuttle ASA

Nærings- og fiskeridepartementet

Politidirektoratet

Scandinavian Airlines Norge AS

Utenriksdepartementet

Widerøes Flyveselskap AS

 

Airlift AS

 

Avinor AS

 

CHC HELIKOPTER SERVICE AS

 

Finansdepartementet

 

Forsvarsdepartementet

 

Helitrans AS

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Kriminalomsorgsdirektoratet

 

Luftfartstilsynet

 

Luftforsvaret

 

Luftoperativt inspektorat

 

NHO Luftfart

 

Norges Luftsportforbund

 

Norsk Flygerforbund

 

Norsk Flyoperatør Forbund

 

Norsk Flyoperatør Forbund

 

Norsk Helikopter AS

 

Norsk Luftambulanse AS

 

Norwegian Air Shuttle ASA

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Politidirektoratet

 

Scandinavian Airlines Norge AS

 

Utenriksdepartementet

 

Widerøes Flyveselskap AS

Til toppen