Høring - forslag til endringer i markedsføringsloven § 2b - forbud mot uanmodet e-postreklame og lignende

Høring - forslag til endringer i markedsføringsloven § 2b.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2004

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

26.01.04

Høring – forslag til endringer i markedsføringsloven § 2b – forbud mot uanmodet e-postreklame og lignende

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i markedsføringsloven § 2b som gjelder forbud mot uanmodet elektronisk markedsføring (såkalt ”spam” og liknende).

Endringene vil gjennomføre Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/58/EF om databeskyttelse innenfor elektronisk kommunikasjon (kommunikasjonsverndirektivet) artikkel 13.

I tillegg omhandler høringsnotatet spørsmålet om regulering av såkalte ”tips en venn”-funksjoner ved elektronisk markedsføring.

Høringsfristen er 26. april 2004.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f)
ekspedisjonssjef

Hilde Merethe Berg
avdelingsdirektør

Vedlegg: - liste over høringsinstanser

- høringsnotat

- kommunikasjonsverndirektivet (dansk utgave)

Høringsnotat (PDF)
Vedlegg til høringssaken (PDF) – Europaparlamentets kommunikasjonsdirektiv

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

ANFO- Annonsørforeningen

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Barneombudet

Barnevakten

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Direktesalgsforbundet

EL- og IT forbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

IKT-Norge

Informasjonsteknologi-næringens forening

INMA (forening for interaktiv markedsføring)

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Markedsrådet

Mediebedriftenes Landsforening

Norges Markedsføringsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Post- og teletilsynet

Statens medieforvaltning

Stiftelsen eforum.no

Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk