Høring - Forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring forslag til endringer i personopplysningsforskriften. Frist for å sende inn høringsuttalelse er 1. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012

Vår ref.: 12/2016

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i personopplysningsforskriften.

Forslaget del A omhandler en endring av personopplysningsforskriften § 7-1. Bestemmelsen omhandler konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger i ekomsektoren. Forslaget fremsettes som en følge av implementeringen av datalagringsdirektivet i Norge. Bestemmelsen fastsetter at Datatilsynet skal vurdere vilkår om kryptering og lukket lagring i konsesjonene.

Forslaget del B omhandler endring av personopplysningsforskriften kapittel 8. Endringene er en følge av vedtatte endringer i personopplysningslovens bestemmelser om kameraovervåking, og er hovedsakelig en tilpassning til lovendringen.

Høringsnotatet er også lagt ut på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets hjemmeside på regjeringen.no. Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om forslaget bør sendes andre aktuelle underinstanser, organisasjoner mv., som ikke fremkommer av høringslisten.

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 1. oktober 2012.

 

Med hilsen

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør
Hege B. Sæveraas
seniorrådgiver

Departementene

Abelia
ACN Norge AS
Akademikerne
Brukerklagenemnda
Chess Communications
Cisco Systems Norge AS
Datatilsynet
Den internasjonale juristkommisjonen, avd. Norge
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Eforum
El- og IT-forbundet
Eniro Norge AS
Ericsson AS
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
GET
Hafslund Telecom
Hi3G Access Norway AS
IBM Norge AS
IKT-Norge
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontrollutvalget for Kommunikasjonskontroll
Kripos
Landsorganisasjonen i Norge
Lebara
Mediebedriftenes landsforening
Microsoft Norge AS
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
NELFO
Nera Networks AS
NetCom
Network Norway
NextGenTel AS
NextNet AS
NITO
Nokia Norge
Nordisk mobiltelefon AS
Norges juristforbund
Norsk forening for Jus og EDB
Norsk journalistlag
Norsk kabel-TV forbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS)
NORTIB
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
One Call AS
Orange Business Norway AS
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Post- og teletilsynet
Riksadvokaten
Senter for Rettsinformatikk (SERI)
Sivilombudsmannen
Statnett
Talkmore AS
Tekna
Tele2 Norge AS
Telenor ASA
Teleplan
Unio
Teletopia AS
Telio Telecom AS
UNINETT
Ventelo
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Verizon Norway AS
Økokrim

Til toppen