Høring - forslag til endringer i petroleumsforskriften

Olje- og energidepartementet sender forslag til enkelte endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2020

Vår ref.: 20/1555

Det foreslås en endring i petroleumsforskriften § 73 slik at underretning om forsikringsavtaler også skal sendes til Oljedirektoratet og en endring i petroleumsforskriften § 74 om revisjon i tillatelser med statlig deltakelse slik at det innføres en beløpsgrense for revisjonskravet. Videre foreslås det endringer i petroleumsforskriften § 85 om saksbehandling og taushetsplikt. For det første foreslås det å klargjøre begrepet "tolkede data" og dermed hvilke data som er underlagt 20 års taushetsplikt. For det andre foreslås det endringer som skal gjøre at statusrapportene som rettighetshaverne sender inn når en utvinningstillatelse oppgis, bortfaller eller utløper som hovedregel skal kunne offentliggjøres.

Parallelt med at departementet sender dette forslaget på høring, sender Oljedirektoratet på høring forslag om endringer i forskrift 13. desember 2017 nr. 2004 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) som er fastsatt av Oljedirektoratet i henhold til delegert myndighet.

Høringsnotat med nærmere redegjørelse og utkast til endringer i petroleumsforskriften er også lagt ut på regjeringens hjemmeside under Dokument / Høringer.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 1. november 2020.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar til: postmottak@oed.dep.no

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Med hilsen

Dag Erlend Henriksen (e.f)

avdelingsdirektør                                                       Helge Westborg

                                                                                       fagdirektør

 

Norsk Gassforum

Norsk olje og gass

Norsk Øko-Forum (NØF)

Regnskap Norge

Skattedirektoratet

Oljeskattekontoret

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Landsorganisasjonen i Norge

Revisorforeningen

Riksrevisjonen

Regelrådet

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Sametinget

Statistisk Sentralbyrå

Arbeids- og sosialdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Finansdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Utenriksdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Equinor Energy AS

Petoro AS

Aker BP ASA

Total E&P Norge AS

Spirit Energy Norge AS

Lundin Energy Norway AS

Vår Energi AS

Wintershall Dea Norge AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

A/S Norske Shell

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Neptune Energy Norge AS

OMV (Norge) AS

LOTOS Exploration and Production Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Repsol Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

PGNiG Upstream Norway AS

Concedo ASA

MOL Norge AS

DNO Norge AS

INEOS E&P Norge AS

KUFPEC Norway AS

Suncor Energy Norge AS

Edison Norge AS

Pandion Energy AS

Lime Petroleum AS

OKEA ASA

Petrolia NOCO AS

M Vest Energy AS

CapeOmega AS

INPEX Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Gassco AS

Sval Energi AS

Silex Gas Norway AS

North Sea Infrastructure AS

Chrysaor Norge AS

Mime Petroleum AS

ONE-Dyas Norge AS

Source Energy AS

PGS ASA

TGS ASA

EMGS ASA

CGG Services (Norway) AS

IAGC Norge