Høringer

Høring - forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet legger frem forslag til felles forskrift om konsekvensutredninger på høring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger også frem forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2016

Vår ref.: 15/1738

 

Forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger

Høringsbrevet om regelverket om konsekvensutredninger (pdf)

Fristen for uttalelser er fredag 2. desember.  

I henhold til kongelig resolusjon av 19. desember 2014 om endringene i ansvarsforholdet mellom departementene, er Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for regelverket etter plan- og bygningsloven kapittel 14, Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk.

Bakgrunnen for at de to gjeldende forskriftene foreslås endret, er at Direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private tiltaks virkninger for miljøet ble revidert i 2014 (2014/52/EU). Departementene foreslår også enkelte forenklinger i forskriften på bakgrunn av erfaringer med praktiseringen av gjeldende regelverk. I tillegg er det foreslått enkelte endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Det vises til to vedlagte høringsnotater for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for revisjonen av regelverket.   

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/2512871. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Fristen for uttalelser er fredag 2. desember.  

Vi ber om at det tydelig fremgår i uttalelsene hvilke bestemmelser det gis innspill til.

Med hilsen

 

Jarle Jensen                                                                           Lene Lyngby
ekspedisjonssjef                                                                  ekspedisjonssjef
Kommunal- og moderniseringsdepartementet             Klima- og miljødepartementet                                                                         

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer.

 

Vedlegg 3:

  • Liste over høringsinstanser
  • Høringsnotat: Høring av forslag til forskrift om konsekvensutredninger
  • Høringsnotat: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger

 

Offentlig sektor

Departementene (alle)
Fylkesmennene (alle)
Fylkeskommunene (alle)
Kommunene (alle)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Distriktssenteret
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Husbanken
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norsk Polarinstitutt
Nye Veier AS
Oljedirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen - Vegdirektoratet
Statens strålevern
Statkraft SF
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF

Utdannings-, forsknings- og kompetanseinstitusjoner

Agderforskning
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
GRID-Arendal
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Ålesund
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)
Møreforskning AS
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Sintef Byggforsk
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord Universitet
Norges arktiske universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Vestlandsforskning
Østlandsforskning

Næringsorganisasjoner, fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre

Advokatforeningen
Akademikerne
Asplan Viak AS
Arkitektenes fagforbund
Arkitektbedriftene
Avinor AS
Bedriftsforbundet
Bellona
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggmesterforbundet
Den Norske Turistforening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Energi Norge
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (Enfo)
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finans Norge
Fortidsminneforeningen
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
GeoForum
Greenpeace
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
KS
KS - Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Multiconsult
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NHO Reiseliv
Norges Bondelag
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges idrettsforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Bolig- og byplanforening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk Bolig- og byplanforening
Norsk Friluftsliv
Norsk Huseierforening
Norsk Industri
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sentrumsutvikling
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters forening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS BBL
Polyteknisk Forening
Rambøll
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sametinget
Samenes Folkeforbund
Sjømat Norge
Standard Norge  
Vellenes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)