Høring - forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2013

Vår ref.: 13/3660

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til endring av legemiddelforskriften § 12-15 (beregning av trinnpris) og forslag til endringer i apotekenes maksimalavanse for salg av legemidler, jf. legemiddelforskriften § 12-3.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes departementet innen 25. oktober 2013.

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm (22 24 86 96, tik@hod.dep.no).

Med vennlig hilsen

Bjørg Storesund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør


Tor Ivar Kanestrøm
seniorrådgiver

 

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Veterinærinstituttet

Apotekforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Farmasiforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norsk Pasientforening

Alliance Unichem Norge AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekgruppen

Europharma AS

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

Norsk Medisinaldepot AS

Landets regionale helseforetak

Sjukehusapoteka Vest HF

Sykehusapoteket Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

NTNU, Det medisinske fakultet

Program for helseøkonomi i Bergen

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet