Høring - forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), herunder folketrygdloven med tilhørende forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2020

Vår ref.: 20/2696

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), herunder folketrygdloven med tilhørende forskrifter.

Departementet foreslår en begrenset meldeplikt om frilansere til Aa-registeret. Videre foreslås to nye meldepliktige elementer for arbeidstakere; ansettelsesform (fast eller midlertidig) og sluttårsak. Ved innføring av de foreslåtte meldepliktene, vil behovet for å innhente tilleggsinformasjon fra arbeidsgivere reduseres.

I dag har kun offentlige myndigheter tilgang til opplysninger fra Aa-registeret. Det foreslås å åpne for at også offentlig eide virksomheter, private virksomheter og privatpersoner etter søknad kan få tilgang.

Endelig foreslås at Arbeids- og velferdsetaten gis hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt ved manglende rapportering til registeret, slik ordningen var før innføringen av a-ordningen.

Frist for å sende inn høringssvar er torsdag 20. august 2020.

Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. 

Med hilsen

Anne-Louise Resberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Anna Jakobsen
førstekonsulent

 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Datatilsynet
 • Forsvaret
 • Helsedirektoratet
 • Konkursrådet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regelrådet
 • Sivilombudsmannen
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • Statens Vegvesen
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Akademikerne
 • Advokatforeningen
 • Fellesordningen for AFP og Sliterordningen
 • Finansforbundet
 • Finans Norge
 • Garantikassen for fiskere
 • IKT-Norge
 • Industri Energi
 • KLP
 • KS
 • Kystrederiene
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
 • Norsk Øko-Forum
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Pensjonskasseforeningen
 • Riksrevisjonen
 • SMB Norge
 • Spekter
 • UNIO
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)