Høring - Forslag til endringer i barneloven med forskrifter, om reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven. Bakgrunnen er en vurdering av at regelverket for offentlig fastsettelse av bidrag etter fylte 18 år ikke virker etter intensjonen, og at ordningen kan gi urimelige utslag. Det er et mål at forslagene til endringer i høringsnotatet skal bidra til at ordningen med bidrag etter fylte 18 år oppfattes å være i tråd med lovens intensjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.07.2016