Høring - Forslag til endringer i barneloven med forskrifter, om reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven. Bakgrunnen er en vurdering av at regelverket for offentlig fastsettelse av bidrag etter fylte 18 år ikke virker etter intensjonen, og at ordningen kan gi urimelige utslag. Det er et mål at forslagene til endringer i høringsnotatet skal bidra til at ordningen med bidrag etter fylte 18 år oppfattes å være i tråd med lovens intensjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.07.2016

Vår ref.: 16/1148

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år i barneloven med forskrifter. 

Forslagene til endringer departementet ber høringsinstansene vurdere, er følgende:

  • Forslag om at skoleelevens egen inntekt skal gis større betydning for bidragets størrelse. Dette vil bidra til at bidraget blir lavere.
  • Departementet ber om høringsinstansene syn på om det bør innføres et generelt fradrag i alle saker ved offentlig fastsettelse av bidrag etter fylte 18 år på 10 prosent for å kompensere for at størrelsen på bidrag etter fylte 18 år øker.
  • Forslag om at det bør innføres en lovhjemmel som gir NAV adgang til å innhente informasjon fra utdanningsinstitusjoner. Dette vil effektivisere saksbehandlingen og motvirke misbruk av ordningen.
  • Forslag om at det bør innføres en ny sjablong for boutgiftene som tar hensyn til stordriftsfordeler ved å ha flere barn i husstanden. Forslaget gir lavere bidrag for bidragspliktige med flere barn.
  • Forslag om at regelen om at bidraget ikke skal settes lavere enn utbetalt barnetillegg, ikke lenger skal gis anvendelse ved delt bosted. Forslaget hindrer urimelige utslag for bidragspliktige med delt bosted.
  • Forslag om at bidragsevnevurderingen skal tilpasses den nye trinnskatten trinn 3 og 4, som erstatter den tidligere toppskatten.
  • Forslag om at motregningsadgangen bør utvides til også å omfatte motregning etter klage og tilfeller der et tidligere avtalt bidrag blir endret og satt ned etter søknad fra en av partene. Dette vil gi en bidragspliktig som har betalt mer av barnets underhold enn det han/hun var pliktig til, en enkel og effektiv måte å få dekket sitt utestående krav på.
  • Forslag om at det bør innføres en adgang til å fastsette gebyr i enkelte utenlandssaker. Dette vil bety større likebehandling av bidragssakene uavhengig av om det er nasjonale eller internasjonale saker, samtidig som foreldrenes felles ansvar for private avtaler også tydeliggjøres for utenlandssakene.
  • Forslag om at det bør gjøres unntak fra automatisk justering av barnebidrag i utenlandssaker. 

Høringsfristen er satt til 12. juli 2016. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) under. 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

 

Med hilsen,                                                          

Inge Ovesen (e.f.) Ingvild Vesterdal
ekspedisjonssjef avdelingsdirektør

                                                                                         

                                                                                        

Offentlige institusjoner

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms – og familieetaten (Bufetat), regionene

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske kirke v/biskopene og bispedømmerådene

Domstoladministrasjonen

Fylkesmennene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kirkerådet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen (SOM)

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 

Organisasjoner

Aleneforeldreforeningen (AFFO)

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Drammen videregående, Fokus Ub (elevbedrift)

Fedrerett.no

Foreningen 2 foreldre (F2F)

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Human-Etisk forbund

Islamsk råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Krisesentersekretariatet

KUN senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten i Norge

Kvinnegruppa Ottar

Landsrådet for norske barn og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Mannsforum

Norges Bygdekvinnelag

Norges Røde Kors

Norsk forbund for funksjonshemmede (NFU)

Organisasjonen voksne for barn

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Press – Redd Barna ungdom

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner (MiRA-senteret)

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Stiftelsen barnas rettigheter (BARNAS)

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies stiftelse

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

 

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner

Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Norsk senter for barneforskning (NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR, UiO)

Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

 

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner

Akademikerne

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen (LO)

Nord universitet

Norges Juristforbund

Norsk psykologforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Utdanningsforbundet

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Tromsø (UiT)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)