Høring - forslag til endringer i sjøloven som følge av endringer i 1996-endringsprotokollen til konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav 1976

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2014

Vår ref.: 13/7197 EP ANES/JOOR/mk

Høring – forslag til endringer i sjøloven som følge av endringer i 1996-endringsprotokollen til Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav 1976


1. Innledning

Den 19. april 2012 vedtok FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) å oppjustere ansvarsgrensene i artikkel 6 nr. 1 bokstav (a) og (b) i 1996-protokollen til London-konvensjonen 1976 om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav («1996-globalbegrensningskonvensjonen»). Vedtaket innebærer at ansvarsgrensene for krav som nevnt 1996-globalbegrensningskonvensjonen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a) og (b), heves med 51 %. Formålet med endringen er å styrke skadelidtes erstatningsrettslige vern. Endringene trer i kraft 8. juni 2015. Vedtaket i følger som vedlegg til dette høringsbrevet.

Norge er tilsluttet 1996-globalbegrensningskonvensjonen og har med enkelte forbehold gjennomført denne i sjøloven kapittel 9, se blant annet Ot.prp. nr. 90 (1998-99) og Ot.prp. nr. 79 (2004-2005). Vedtaket 19. april 2012 nødvendiggjør enkelte endringer i sjøloven kapittel 9, først og fremst i reglene om ansvarsgrenser for enkelte kategorier av person- og tingsskade. I høringsbrevet foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å øke ansvarsgrensene i sjøloven § 175 nr. 2 og nr. 3 med 51 % for å bringe bestemmelsene i overensstemmelse med Norges folkerettslige forpliktelser etter 1996-globalbegrensningskonvensjonen.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Høringsfristen er 19. februar 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 dep, 0030 Oslo.

2. Gjeldende rett

1996-globalbegrensningskonvensjonen er gjennomført i sjøloven kapittel 9. Norge har imidlertid benyttet seg av adgangen etter konvensjonens artikkel 18 nr. 1 til å ta forbehold om å unnta krav knyttet til oppryddingstiltak etter sjøulykker, jf. konvensjonen artikkel 2 bokstav (d) og (e). I stedet har Norge fastsatt særskilte, høyere nasjonale ansvarsgrenser for slike krav som forbeholdet dekker, jf. sjøloven § 175 a, jf. § 172 a. Vedtaket nødvendiggjør derfor ikke endringer i sjøloven § 175 a, og departementet foreslår heller ikke å endre ansvarsgrensene i denne bestemmelsen på det nåværende tidspunktet.

Sjøloven § 175 gjennomfører de konvensjonsbundne reglene om ansvarsbegrensning for følgende tre skadekategorier: krav i anledning av personskade på skipets egne passasjerer, krav i anledning av andre personskader og «andre krav». Det oppstilles særskilte ansvarsgrenser innenfor hver kategori. Ansvarsgrensene beregnes i Special Drawing Rights («SDR»). (1 SDR tilsvarer for tiden ca 9 NOK.)

Ansvarsgrensen for krav i anledning skade på skipets egne passasjerer følger av sjøloven § 175 nr. 1 som gjennomfører 1996-globalbegrensningskonvensjonen artikkel 7 i norsk rett. Vedtaket 19. april 2012 omfatter ikke konvensjonens artikkel 7, og berører derfor ikke sjøloven § 175 nr. 1. Departementet nevner at det som ledd i gjennomføringen av 2002 Aten-konvensjonen om transport av passasjerer og reisegods til sjøs, samt Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 392/2009 (Aten-forordningen), er vedtatt å oppjustere ansvarsgrensen i sjøloven § 175 nr. 1 til 250 000 SDR, jf. endringslov 7. juni 2013 nr. 30. Endringen er ennå ikke trådt i kraft.

Sjøloven § 175 nr. 2 og 3 fastsetter ansvarsgrenser for krav som følge av andre skader enn skade på skipets egne passasjerer. Bestemmelsene gjennomfører ansvarsgrensene i 1996-globalbegrensningskonvensjonen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a) og (b) i norsk rett. Ansvarsgrensene beregnes etter tonnasjeprinsippet, det vil si at ansvarsgrensen fastsettes til et visst beløp per tonn av skipets tonnasje. For andre krav i tilknytning til personskade og for «andre krav» er minimumsgrensen for de minste skipene henholdsvis 2.000.000 SDR og 1.000.000 SDR, likevel slik at for skip over 2.000 tonn øker grensen med antall tonn. Det er ansvarsgrensen i sjøloven § 175 nr. 2 og 3 som berøres av IMOs vedtak.

3. Nærmere om imos vedtak 19. april 2012

Vedtaket 19. april 2012 inneholder en oversikt over endringene i ansvarsgrensene i 1996-globalbegrensningskonvensjonen for de kravskategorier vedtaket omhandler. Fra vedtaket hitsettes:

«New limits:

Under the amendments to the 1996 Protocol, the limits are raised as follows:

The limit of liability for claims for loss of life or personal injury on ships not exceeding 2,000 gross tonnage is 3.02 million SDR (up from 2 million SDR). For larger ships, the following additional amounts are used in calculating the limitation amount:

• For each ton from 2,001 to 30,000 tons, 1,208 SDR (up from 800 SDR)
• For each ton from 30,001 to 70,000 tons, 906 SDR (up from 600 SDR)
• For each ton in excess of 70,000, 604 SDR (up from 400 SDR).

The limit of liability for property claims for ships not exceeding 2,000 gross tonnage is 1.51 million SDR (up from 1 million SDR). For larger ships, the following additional amounts are used in calculating the limitation amount:

• For each ton from 2,001 to 30,000 tons, 604 SDR (up from 400 SDR)
• For each ton from 30,001 to 70,000 tons, 453 SDR (up from 300 SDR)
• For each ton in excess of 70,000 tons, 302 SDR (up from 200 SDR)."

4. Forslag til endringer sjøloven

For å gjennomføre endringene i 1996-globalbegrensningskonvensjonen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a) og (b) i norsk rett, foreslår departementet å øke ansvarsgrensene i sjøloven § 175 nr. 2 og 3 tilsvarende.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget gir skadelidte bedre dekningsmuligheter. For rederinæringen kan det ikke utelukkes at økte ansvarsgrenser vil kunne gi økte forsikringskostnader. Ansvarsgrensens størrelse er imidlertid kun én av flere faktorer som påvirker forsikringspremien. Det er derfor vanskelig å anslå om og med hvor mye forsikringskostnadene vil kunne øke. For det offentlige kan det ikke ses at forslaget medfører økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

6. Forslag til endringer i sjøloven

I lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten gjøres følgende endringer:

I

§ 175 nr. 2 og 3 skal lyde:

         2) For andre krav i anledning av personskade er ansvarsgrensen 3.020.000 SDR. For skip med tonnasje på mer enn 2.000 tonn forhøyes ansvarsgrensen slik:

for hvert tonn fra 2.001 til 30.000 tonn, med 1.208 SDR,
for hvert tonn fra 30.001 til 70.000 tonn, med 906 SDR, og
for hvert tonn over 70.000 tonn, med 604 SDR.

         3) Ansvarsgrensen for alle andre krav, samt udekket rest av krav som nevnt i nr 2, er 1.510.000 SDR. For skip med tonnasje på mer enn 2.000 tonn forhøyes ansvarsgrensen slik:

for hvert tonn fra 2.001 til 30.000 tonn, med 604 SDR,
for hvert tonn fra 30.001 til 70.000 tonn, med 453 SDR,
for hvert tonn over 70.000 tonn, med 302 SDR.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Med hilsen

 

Anne-Karin Nesdam e.f.
lovrådgiver

                                                                        Jo Ørjasæter
                                                                        førstekonsulent

Departementene

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet

Assuranceforeningen Skuld
Cefor
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Finans Norge
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS, Arendal
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigbåtredernes forbund
Intertanko
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Miljøstiftelsen Bellona
Møretrygd
Nasjonalt støttegruppenettverk
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Sjøfart
Rederienes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon