Høring - forslag til endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Høringsfrist 24.09.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2010

Vår ref.: 201007547 EP KSI/mk

Høring - forslag til endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)


Justisdepartementet sender med dette på høring en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet, om endringer i tinglysingsloven mv. for å tilrettelegge for elektronisk tinglysing. Arbeidsgruppen har blant annet vurdert de juridiske aspektene ved elektronisk tinglysing av fast eiendom og inndrivelse av elektroniske gjeldsbrev.

Vi ber adressatene forelegge rapporten for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 24. september 2010. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til kari.sigurdsen@jd.dep.no.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør


Kari Sigurdsen
fung. lovrådgiver

Adressatliste


Alle departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Stats Husbank
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens Kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirsentralen
Økokrim

Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune

Akademikerne
Bankklagenemnda
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
 Den norske Revisorforening
EDB Business Partner
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
ErgoGroup
Finansforbundet
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
Finansieringsselskapenes Forening
Handels- og Servicenæringens
     Hovedorganisasjon (HSH)
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
IKT Norge
Kommunesektorens interesse- og
     arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres
     Forening (NARF)
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norsk Egeninkassoforening
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norske Inkassobyråers Forening
Norsk lennsmanns- og politilederlag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Protector Forsikring ASA
Tomtefesteforbundet
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
YS