Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Samferdselsdepartementet sender med dette på offentlig høring forslag til endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler m.m. (forskrift om faste grenser).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2015

Vår ref.: 15/1155

Det er uttalt i lovmotivene (prop. 9 L 2010-2011) at forskriften skal være dynamisk og kunne endres i takt med endringer i bruksmønsteret for rusmidler. En referansegruppe med deltagere med medisinsk- og rettstoksikologisk fagkompetanse ble på denne bakgrunn nedsatt i 2014. Referansegruppen fikk i mandat å blant annet vurdere eksisterende faste grenser og utredet forslag til faste grenser for flere trafikkfarlige stoffer.

Rapporten ble overlevert til Samferdselsdepartementet 15. januar 2015. På bakgrunn av referansegruppens tilrådinger og det generelle behovet for å revidere forskriften foreslår departementet at forskrift om faste grenser endres i tråd med vedlagte forslag.

Forslaget som legges frem gjelder endring i forskriftens § 1 virkeområde og vedlegg I. Endringsforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i de vurderinger som er påpekt og utredet av referansegruppen jf. vedlagte rapport. Det er redegjort nærmere for bakgrunnen for forslaget i rapporten og vedlagte høringsnotat.

Høringsfrist er mandag 3. august 2015. Høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo eller til postmottak@sd.dep.no Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver grete.mathisrud@sd.dep.no

Med hilsen
Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Grete Mathisrud
Seniorrådgiver

Alle departementer
Lagmansrettene
Tingrettene i Oslo, Bergen og Trondheim
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Helsedirektoratet
Jernbaneverket
Luftfartstilsynet
Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI)
Politidirektoratet
Oslo Politidistrikt
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Regjeringsadvokatembetet
Riksadvokatembetet
Statens havarikommisjon for transport
Statens Helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Utrykningspolitiet
Vegdirektoratet
Akademikerne
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Legeforening
Den Norske Tannlegeforening
Finans Norge
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Høgskolen i Nord-Trøndelag – avdeling for trafikklærerutdanning
Kommunenes Sentralforbund (KS)
KS Bedrift
Kongelig Norsk Automobilklub
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Foreining
Motorførernes Avholdsforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norges Automobil-forbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges politilederlag
Norges Motorsykkelforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk forening for klinisk farmakologi
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Transportarbeiderforbund
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO Logistikk og transport (tidl. Logistikk- og transportindustriens Landsforening)
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO Transport (tidl. Transportbedriftenes Landsforening)
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Skandinavisk Trafikksenter AS
STAFO (tidl. Statstjenestemannsforbundet)
SINTEF
Syklistenes Landsforening
Trafikkforsikringsforeningen
Trafikkforum AS
Transportbedriftenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Virke (tidl. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH))
Zero
Yrkestrafikkforbundet