Høring - forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven, utkast til forskrift om uføretrygd og utkast til forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2014

Resultat: Prop. 66 L (2013–2014)