Høring - forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven, utkast til forskrift om uføretrygd og utkast til forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2014

Resultat: Prop. 66 L (2013–2014)  

Vår ref.: 14/446-

 

Ifølge liste  

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

14/446-   

31.01.2014

 

Høring - forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven, utkast til forskrift om uføretrygd og utkast til forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd. Det foreslås også nye regler for reduksjon av uføretrygd, alderspensjon og ytelser til gjenlevende ektefelle under opphold i visse institusjoner. 

Departementet foreslår videre midlertidige regler for å kombinere pensjon til gjenlevende ektefelle med uføretrygd inntil en langsiktig løsning for tilpasningen av folketrygdens ytelser til gjenlevende er på plass. Det foreslås også endringer i beregning av minsteytelsen til en alderspensjonist som lever sammen med en uføretrygdet.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeidsdepartementet på e-post til ieg@asd.dep.no eller på telefon 22 24 86 01. Høringsinstansene må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Departementet kan i henhold til utredningsinstruksen fravike de alminnelige høringsfristene når særlige omstendigheter gjør det nødvendig. Det er viktig at Stortinget får framlagt et lovforslag i tide til at saken kan behandles før sommeren 2014. Dette tilsier at lovforslaget må fremmes i statsråd før påske. Høringsfristen er på denne bakgrunn 3. mars 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@asd.dep.no.

Fordi høringsfristen er kortere enn normalt, inviterer departementet til høringsmøte 24. februar kl. 10.00. Høringsinstanser som er interessert i å delta på høringsmøtet, bes om å melde fra til ieg@asd.dep.no eller på telefon 22 24 86 01 innen 19. februar.

Med hilsen                                                                         

 

 

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Sara Bruvoll
                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Arbeidssøkerforbundet
Attføringsbedriftene i NHO
Bedriftsforbundet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske dommerforening (Juristforbundet)
Den norske legeforeningen
Den norske revisorforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Econa (tidl. Norske Siviløkonomers Forening)
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Finansforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Foreningen for fangers pårørende
Forum for arbeid med bistand
Forsvar offentlig pensjon
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gabler AS
Handelshøyskolen BI
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Institutt for samfunnsforskning
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO
LO Kommune
LO Stat
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fiskerlag  
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Attføringsforum
Norsk Pensjon AS
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonistpartiet
Pensjonskasseforening
Pensjonskontoret
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet v/SPK
Pensjonsordningen for sykepleiere v/KLP
Pensjonstrygden for sjømenn
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samfunnsøkonomene
Seniorenes fellesorganisasjon
Seniorsaken Norge
Senter for seniorpolitikk
Skattedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens pensjonskasse
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
STAFO (tidl. Statstjenestemannsforbundet)
SNF (Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Storebrand Livsforsikring AS
Sparebankforeningen i Norge
Unge funksjonshemmede
UNIO
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Barne, inkluderings-, og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og Beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor

Til toppen