Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner

Bakgrunnen for saken er Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) ”Veiviseren”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.08.2009

Forskrift om endring i forskrift 2009-09-07 nr 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble fastsatt av Kulturdepartementet 16. april 2010 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Vår ref.: 2007/02370 ME/ME3 CLH:elt

Høringsbrev – Forslag til forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette fram utkast forskrift om tilskudd til utenlandske kinofilmer og fjernsynsproduksjoner.

Høringsdokumentene er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Departementet ber høringsinstansene vurdere om utkastet bør legges fram for ev. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Bakgrunnen for saken er Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) ”Veiviseren”.

Et utkast til tilsvarende forskrift var på høring høsten 2008. Utkastet ble også notifisert til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Departementet har på bakgrunn av spørsmål fra ESA og høringssvarene gjort så store endringer i utkastet at det er hensiktsmessig å foreta en ny høring. Blant annet innholder det nye utkastet en kulturtest og omhandler ikke lenger tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet.

Utkastet vil bli supplert av mer tekniske gjennomføringsregler fastsatt av Norsk filminstitutt. Disse reglene vil også bli fastsatt i forskrift, og må dermed utredes og sendes på høring i tråd med kravene i forvaltningsloven og utredningsinstruksen.

Før forskriften kan tre i kraft må den notifiseres og godkjennes av ESA, jf. lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 2.

Departementet imøteser alle merknader til tilskuddsordningen og utkastet til forskriftstekst.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 28. august 2009.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

 

Vedlegg

28.05.2009

 

Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet ... 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

 

§ 1 Virkeområde

Forskriften gir regler om tilskudd til dekning av utgifter for utenlandske audiovisuelle produksjoner i Norge over Kultur- og kirkedepartementets budsjettkapittel 334 – Film- og medieformål.

 

§ 2 Formål Formålet med tilskuddsordningen er å fremme audiovisuelle produksjoner som kulturuttrykk og bidra til kompetanseheving i den norske filmbransjen gjennom å legge til rette for utenlandske audiovisuelle produksjoner i Norge.

 

§ 3 Forvaltning

Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt. Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Norsk filminstitutts saksbehandling. Vedtak om tilskudd etter forskriften er enkeltvedtak og kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet.

Departementet kan peke ut prioriterte satsingsområder eller særskilte hensyn som Norsk filminstitutt skal vektlegge ved forvaltningen av tilskuddsordningen. Departementet kan fastsette nærmere instruks om saksbehandlingen i Norsk filminstitutt.

§ 4 Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a) audiovisuell produksjon, en fiksjonsfilm eller dokumentarfilm produsert for offentlig visning eller omsetning. 

b) kinofilm, en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter produsert for visning på kino. Norsk filminstitutt kan i særskilte tilfeller beslutte at filmer med kortere lengde faller inn under definisjonen av kinofilm.

c) fjernsynsproduksjon, en audiovisuell produksjon produsert for visning i fjernsyn,

d) uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak, et foretak som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsforetak. Vesentlig grad av tilknytning foreligger der ett enkelt kringkastingsforetak har eierandeler eller stemmerettigheter på 25 pst. eller mer i produksjonsforetaket. Når flere kringkastingsforetak er eiere, er grensen 50 pst.

§ 5 Kunngjøring og informasjon

Norsk filminstitutt skal på egnet måte kunngjøre muligheten for å søke om tilskudd etter denne forskriften, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten. Kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrister, søknadsprosedyrer og om hvor søkere kan innhente nærmere informasjon om tilskuddsordningene.

Norsk filminstitutt skal sørge for at søkere på en enkel måte har tilgang til nærmere informasjon om regelverket for tilskuddsordningene, søknadsprosedyrer, målformuleringer, prioriteringer, klageadgang, krav til avleveringsmateriale og regnskapsføring og eventuell annen informasjon som er nødvendig for søkeren.

§ 6 Vilkår for tilskudd

Søkeren må være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Foretaket må være registrert i det norske enhetsregisteret. 

Søker om tilskudd skal være ansvarlig part overfor Norsk filminstitutt, kunne påta seg forpliktelser på vegne av produksjonen og føre produksjonens regnskap.

For å motta tilskudd må produksjonen være et kulturprodukt, ha opptaksdager i Norge og ha et minimum forbruk i Norge på 5 millioner 2008-kroner.

Med kulturprodukt menes en audiovisuell produksjon som oppfyller minst to av følgende kriterier:

a) Produksjonens handling eller underliggende verk er basert på en historie eller hendelse som er del av norsk eller europeisk kultur.

b) Produksjonen viser eller fremhever norske eller europeiske tradisjoner og skikker, eller på annet vis promoterer norsk eller europeisk kultur og identitet.

c) Handlingen finner sted i norsk natur eller kulturlandskap eller viser norske eller europeiske kulturelle landemerker.

d) Manuskriptet eller det underliggende verk er basert på skjønnlitteratur eller tilrettelegging av et annet kunstnerisk produkt med kulturell verdi.

e) Manuskriptet eller det underliggende materialet er sentrert om et tema som er relevant for det norske eller europeiske samfunn fra et kulturelt, sosiologisk eller politisk perspektiv.

f) Produksjonen reflekterer eller presenterer viktige norske eller europeiske verdier slik som kulturelt mangfold, respekt for tradisjoner og familie, solidaritet, menneskerettigheter, toleranse og miljøvern

Det må dokumenteres at produksjonen er fullfinansiert på søknadstidspunktet. Det kan stilles krav om fullføringsgaranti.

Produksjoner som mottar tilskudd etter forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner kan ikke motta tilskudd etter denne forskriften.

§ 7 Tilskuddets størrelse

Tilskudd kan gis til dekning av kostnader påløpt i forbindelse med produksjon av utenlandske kinofilmer og fjernsynsproduksjoner i Norge. Tilskuddet kan bare gis for kostnader som er fakturert fra norskregistrerte firmaer.

Tilskuddet skal tilsvare 15 prosent av regnskapsførte kostnader i Norge eks. mva. Der mer enn 80 prosent av de totale produksjonskostnadene er påløpt i Norge, vil tilskuddet bli beregnet av de totale produksjonskostnadene.

Norsk filminstitutt kan gi forskrifter med nærmere regler om hva slags kostnader som kan dekkes og om at tilskuddet i særlige tilfeller kan tilsvare mindre enn 15 prosent.  

§ 8 Saksbehandling

Søknad om forhåndstilsagn må fremmes før opptaksstart, og Norsk filminstitutt skal fastsette en øvre grense for tilskuddet til produksjonen.

Endelig vedtak og utbetaling skjer etter at produksjonen er ferdigstilt og baseres på revisorbekreftet dokumentasjon. Ved utbetaling aksepterer tilskuddsmottaker de forutsetninger for tilskudd og krav til bruken som Norsk filminstitutt har vedtatt.

Norsk filminstitutt kan gi forskrifter med nærmere regler om krav til søknaden, prinsipper for behandling og prioritering av søknadene samt vedtakets og tilskuddsbrevets innhold.

§ 9 Opplysningsplikt

Søkeren plikter å gi Norsk filminstitutt alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen støtte til samme tiltak eller prosjekt.   

Tilskuddsmottaker plikter å gi melding om endringer i forutsetningene for tilskuddet.  Det kan ikke foretas vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket uten at dette er forelagt for og godkjent av Norsk filminstitutt.

Norsk filminstitutt kan gi forskrifter med nærmere regler om krav til dokumentasjon før utbetaling av tilskudd.

§ 10 Rapportering og kontroll

Norsk filminstitutt har ansvar for oppfølgning av ordningen og kontroll med bruken av tildelte midler. Departementet og Riksrevisjonen kan også kontrollere at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd

Tilskuddmottakere skal innen en frist fastsatt av Norsk filminstitutt avgi en rapport om bruken av tilskuddet.

Norsk filminstitutt kan gi forskrifter med nærmere regler om rapportering. Kravene til rapportering skal tilpasses størrelsen på det tildelte tilskuddet.

§ 11 Sanksjoner

Norsk filminstitutt kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:

a) Tilskuddsmottaker har brutt opplysningsplikten i § 9.

b) Tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetninger fastsatt i tilskuddsbrev.

c) Tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i denne forskriften eller forskrifter fastsatt av Norsk filminstitutt med hjemmel i denne forskriften.

Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt, kan tilskuddsmottaker utelukkes fra tilskuddsordningen i inntil tre år. Dette gjelder også ved gjentatte brudd på regelverk eller forutsetninger som nevnt i første ledd.

Fastatte sanksjoner må være rimelige og stå i forhold til det bruddet på regelverk eller øvrige forutsetninger som tilskuddsmottakeren har gjort seg skyldig i.

§ 12 Ikrafttredelse og overgangsregler

      

...

 

Høringsinstanser

Bergen Media By

Den norske filmskolen

Film & Kino

Film Camp Målselv

Film3 AS

Filmfondet Fuzz

Filmkraft Rogaland

Filmparken AS

Filmreg c/o Vestnorsk filmsenter

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Institusjonen Fritt Ord

Justisdepartementet

Mediefabrikken i Akershus

Medieparken AS

Midtnorsk filmfond AS

Midtnorsk filmsenter AS

Nordisk film- og TV-fond

Nordnorsk filmsenter AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk filmstudio AS

Norsk Medieforskerlag

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske kinosjefers forbund

NRK AS

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Samisk filmforbund

Senter for medieøkonomi

Spillprodusentforeningen

Sørnorsk filmsenter

TV 2 AS

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmsenter AS

WIFT Norge

Østnorsk filmsenter

Til toppen