Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner

Bakgrunnen for saken er Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) ”Veiviseren”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.08.2009

Forskrift om endring i forskrift 2009-09-07 nr 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble fastsatt av Kulturdepartementet 16. april 2010 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.