Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring et forslag om forskrift om tilskudd til IA-bransjeprogrammer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2019

Vår ref.: 19/3403

I IA-avtalen 2019-2022 er partene enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på den måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Et av virkemidlene for å nå målene er etableringen av bransjeprogrammer, og i 2019 er det etablert syv bransjeprogrammer under IA-avtalen.

Bransjeprogrammene tildeles tilskudd til å gjennomføre målrettede bransjetiltak innenfor de prioriterte områdene for IA-avtalen samt administrative utgifter. Tilskuddet skal utbetales gjennom en egen tilskuddsordning, hjemlet i forskrift. Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag om forskrift om tilskudd til IA-bransjeprogrammer.

Fristen for å sende høringssvar er 11. desember 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Tone Kjeldsberg (e.f.)
fagdirektør

Ewa Koziel 
rådgiver

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratetet

Arbeidsgiverforeningnen Spekter

Arbeidstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Petroleumstilsynet

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund