Høring - Forslag til gjennomføring av nytt pakkereisedirektiv i norsk rett

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til gjennomføring av pakkereisedirektivet av 2015 i norsk rett. Det foreslås en ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv., og forskrifter til loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/1859

Høring - forslag til gjennomføring av nytt pakkereisedirektiv i norsk rett

Pakkereisedirektivet av 25. november 2015 (EU) 2015/2302 skal gjennomføres i norsk rett. Barne- og likestillingsdepartementet sender på alminnelig høring forslag til lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre direktivet.

Direktivet inneholder blant annet krav til opplysninger som skal gis før avtale om pakkereise inngås, krav til avtalen, regler om endringer og opphør av avtalen, og regler om insolvensbeskyttelse. Reglene om insolvensbeskyttelse skal sikre den reisende ved arrangørens insolvens som inntrer i løpet av pakkereisen og før reisen begynner. Direktivet har utførlige regler om definisjonen av pakkereiser som blant annet klargjør at også reisendes egen bestilling av reiser på internett kan utgjøre en pakkereise. Pakkereisedirektivet innfører også rettigheter for reisende ved kjøp av såkalte "sammensatte reisearrangementer". Dette er minst to forskjellige typer reisetjenester kjøpt til en og samme reise, som ikke utgjør en pakkereise.

Direktivet er totalharmonisert, dvs. at det ikke er adgang til å ha avvikende nasjonale regler, med mindre noe annet fremgår av direktivet. Direktivet gir statene adgang til å bestemme hvorvidt formidleren av en pakkereise skal ilegges ansvar for gjennomføring av pakkereisen. Dersom slikt formidleransvar innføres, følger det av direktivet at en rekke av direktivets bestemmelser som gjelder for arrangør av pakkereiser, også skal gjelde for formidleren. Departementet ber særlig om høringsinstansenes syn på om formidleransvar bør gjennomføres, se høringsnotatet punkt 8.

I følge direktivet skal de nasjonale reglene som gjennomfører direktivet tre i kraft 1. juli 2018.

Forslagene til gjennomføring av pakkereisedirektivet berører først og fremst gjeldende lov om pakkereiser og reisegaranti. Direktivet nødvendiggjør omfattende endringer i lovens struktur, slik at en ny lov synes mest hensiktsmessig. Det foreslås derfor en helt ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv. I den utstrekning direktivet åpner for det, vil reglene i gjeldende pakkereiselov foreslås videreført. Dette gjelder først og fremst reglene om reisegaranti ved transportdelen av en pakkereise, og reglene om reisegaranti i gjeldende lov og forskrift.

Forslag til gjennomføring av direktivet berører også angrerettloven, avtaleloven og sjøloven. Det foreslås også nye forskrifter til lov om pakkereiser og reisegaranti mv.

Direktivets norske oversettelse er ikke endelig fastsatt. Vedlagt er imidlertid foreløpig oversettelse. Andre språkversjoner er tilgjengelig på EUR LEX: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

Høringsnotatet inneholder en oversikt over direktiver, forarbeider og lover som det er vist til i høringsnotatet. Vedlagt høringsnotatet er også et lovspeil, som viser forslag til gjennomføring av direktivets bestemmelser.

Fristen for å gi høringsuttalelse er 15. september 2017. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no.  

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Nina W. Oftedahl (nwo@bld.dep.no) eller Guro Lysdahl (gly@bld.dep.no) eller 22 24 90 90.

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Lars Grøndal

fung. avd. dir.

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Domstoladministrasjonen

Regjeringsadvokaten

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Konkurransetilsynet

Konkursrådet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens institutt for forbruksforskning

Statens jernbanetilsyn

 

Fylkeskommunene

 

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

 

Sivilombudsmannen

 

Forbruker Europa

 

Coop Norge SA

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Turistforening

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

NHO Transport

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Reiselivsforum

Reisegarantifondet

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)