Høring - Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nye hjemler i husbankloven, som skal gi Husbanken og kommunene adgang til å behandle personopplysninger ved tildeling, forvaltning og kontroll av lån og tilskudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2016

Vår ref.: 16/4223-1

Vedlagt følger forslag til nye hjemler i husbankloven til uttalelse. Hjemlene skal gi Husbanken og kommunene adgang til å behandle personopplysninger ved tildeling, forvaltning og kontroll av lån og tilskudd.

Frist for å gi uttalelse er 31.12.2016.

Vi ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt på regjeringen.no. Saken finnes på lenken: www.regjeringen.no/id2517002 Uttalelser gis under "Send inn høringssvar" på denne nettsiden. Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser dersom det er behov for det.

Eventuelle henvendelser kan rettes til seniorrådgiver Cecilie Ingjerd Karlson, telefon 22 24 72 41 eller e-post Cecilie-Ingjerd.Karlson@kmd.dep.no eller avdelingsdirektør Benedikte Endresen, telefon 22 24 71 53 eller e-post Benedikte.Endresen@kmd.dep.no

Med hilsen                                                                       

Benedikte Endresen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Randi Vennes

                                                                                          fagdirektør

Vedlegg

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene

Datatilsynet

Difi

Folkeregisteret

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Husbanken

Husleietvistutvalget

Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI)

Kartverket

Klagenemnda for Husbanken

Lånekassen

Nav

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Skattedirektoratet

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet

Kommunene

Den norske Advokatforening

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)

Ensliges landsforbund

Finans Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Huseiernes Landsforbund

Juss-Buss

Kirkens Bymisjon

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

KS

Leieboerforeningen i Oslo

Leieboerforeningen i Bergen

Norges Huseierforbund

Norges Jurisforbund

Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

Pensjonistforbundet

Småbåtregisteret

Sparebankforeningen

Unge funksjonshemmede

Til toppen