Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til lovendring og ny forskrift om bøtetjeneste

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.08.2017

Vår ref.: 15/2174

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til nye forskrifter om bøtetjeneste på høring. Høringsnotatet omfatter også forslag til en endring i straffegjennomføringsloven vedrørende gjennomføringstiden for bøtetjeneste. 

Høringsfristen er 10. august 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2550532  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Med vennlig hilsen
Unni Gunnes
ekspedisjonssjef

Hans Krogh Harestad
seniorrådgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Sivilombudsmannen
 • Domstoladministrasjonen
 • Høyesterett
 • Agder lagmannsrett
 • Borgarting lagmannsrett
 • Eidsivating lagmannsrett
 • Frostating lagmannsrett
 • Gulating lagmannsrett
 • Hålogaland lagmannsrett
 • Riksadvokaten
 • KRIPOS
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskolen i Agder
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Bodø
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen Østfold
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Statens helsetilsyn
 • Datatilsynet
 • Barneombudet
 • Likestillingsombudet
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Pasientskadenemnda
 • Akademikerne
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • UNIO
 • Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
 • LO Stat
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Norsk sykepleierforbund
 • Politiets Fellesforbund
 • For fangers pårørende (FFP)
 • Frivillighet Norge
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Jussformidlingen
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon
 • Actis – rusfeltets samarbeidsorgan
 • Anonyme alkoholikere
 • Anonyme narkomane
 • Blå Kors, Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Retretten
 • Rettspolitisk forening
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Røde Kors
 • Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
 • Stine Sofies stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • WayBack

Til toppen