Forsiden

Høring - forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.03.2019

Vår ref.: 15/8372-ISV

Dagens forskrift om personundersøkelse i straffesaker er til dels foreldet. Samtidig har behovet for personundersøkelser for mindreårige økt, som følge av innføringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Vedlagt følger forslag til en ny forskrift om personundersøkelse.

Den forskriften som foreslås er ment å gjelde for alle personundersøkelser, men inneholder enkelte særregler for siktede som var under 18 år på handlingstidspunktet. Forslaget er utformet med sikte på å unngå at gjennomføring av personundersøkelser forsinker straffesaken mer enn nødvendig. Dette er særlig viktig når mindreårige er siktet for straffbare forhold.

Sentrale elementer i forslaget er at personundersøkelser for mindreårige skal prioriteres, og at det skal gjelde en fire ukers frist for kriminalomsorgens gjennomføring av slike personundersøkelser. Videre ligger det i forslaget at ungdomskoordinator i konfliktrådene skal kunne trekkes inn i arbeidet med personundersøkelsen. For personundersøkelser generelt ligger det i forslaget at opplysninger skal gjenbrukes når dette er mulig, og at personundersøker ved innhenting av opplysninger skal konkretisere hvilke opplysninger det anmodes om. Videre reguleres det blant annet hvordan det skal forholdes dersom siktede ikke møter frem til avtalt tid.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen.

Høringsnotatet er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/id2623295. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. mars 2019.    

 

 

 

Med hilsen

Toril Kristiansen Høyland
avdelingsdirektør

                                                           Ingeborg Margrethe Svanes
                                                           seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

 

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Sivilombudsmannen
 • Domstoladministrasjonen
 • Høyesterett
 • Agder lagmannsrett
 • Borgarting lagmannsrett
 • Eidsivating lagmannsrett
 • Frostating lagmannsrett
 • Gulating lagmannsrett
 • Hålogaland lagmannsrett
 • Oslo tingrett
 • Riksadvokaten
 • KRIPOS
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen Østfold
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Datatilsynet
 • Barneombudet
 • Likestillingsombudet
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)  
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)    
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)        
 • Politiets Fellesforbund
 • For fangers pårørende (FFP)
 • Frivillighet Norge
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)   
 • Juss-Buss
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon
 • Actis – rusfeltets samarbeidsorgan
 • Anonyme alkoholikere
 • NA - Anonyme narkomane
 • Blå Kors, Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Retretten           
 • Rettspolitisk forening
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Røde Kors
 • Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
 • Stine Sofies stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • WayBack