Høring - Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Samferdselsdepartementet sender på høring utkast til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Formålet med denne loven er å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei, innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2017

Vår ref.: 16/1716

Høring av forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Vedlagt følger høringsnotat med utkast til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Formålet med denne loven er å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei, innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn. Utprøvingen skal skje gradvis, særlig ut fra teknologiens modenhet og med formål om å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha særlig for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.

Departementet vil innledningsvis kommentere at regelverksarbeidet på et område som er i så hurtig og omfattende endring, hvor nytt regelverk raskt blir utdatert, har vært utfordrende. Regulering av et helt nytt område, innebærer at departementets behov for gode innspill fra høringsinstansene gjør seg sterkt gjeldende.

Forslag til utfyllende forskrifter vil sendes på en egen høring senere.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget senest 1. mars 2017. 

Høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Unntaksvis kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til postmottak@sd.dep.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på høringslisten.

Med hilsen


Anne Berit Stavseth (e.f.)
underdirektør

Irene Norsted
rådgiver

Statsministerens kontor
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruk- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre- og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn- og fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Jernbaneverket
Klagenemda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Kystverket
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NSB
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens havarikommisjon for transport
Statens innkrevingssentral
Statens jernbanetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Region øst
Statens vegvesen, Region vest
Statens vegvesen, Region sør
Statens vegvesen, Region nord
Statens vegvesen, Region midt
Transportøkonomisk institutt
Utrykningspolitiet

Transport- og bygningsministeriet, Danmark
Näringsdepartementet. Sverige
Trafikkministeriet, Finland
Iclandic Transport Authorities

NTNU
Sintef
Nord universitet (trafikklærer)
Høyskolen i Molde

Acando
Akademikerne
AKT (Agder kollektivtrafikk AS)
AtB AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Autobransjens leverandørforening
Autoriserte trafikkskolers landsforbund
Avinor
Bilimportørenes Landsforening
Brakar AS
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske juristforening
Det norske maskinistforbund
Fagforbundet
Finans Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
ITS-Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune
Kolumbus A/S
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kongelig norsk Automobilklub
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileierenes forening
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter
Maskinentreprenørenes Forbund
NHO Transport
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Motorcykkelunion
Norsk trafikkmedisinsk forening
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk elbilforening
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for vegtrafikk
Ruter AS
Trafikkforsikringsforeningen
Transportbrukerenes fellesorganisasjon
Norsk ReiselivsForum
Trygg Trafikk
Utdanningsforbundet
Vestfold Kollektivtrafikk AS
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Zero