Høring - forslag til nytt Europaparlaments- og rådsdirektiv om pakkereiser mv. COM (2013) 512

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2013

Vår ref.: 13/3134

Ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/3134

18.07.2013

 

 

Forslag til nytt Europaparlaments- og rådsdirektiv om pakkereiser m.v. COM (2013) 512 


EU-kommisjonen la 9. juli 2013 frem forslag til nytt direktiv om pakkereiser m.v.

Dagens pakkereisedirektiv ble vedtatt for over 20 år siden og måten forbrukerne inngår avtaler om slike reiser på, har blitt endret. I dag bestiller de reisende i stort omfang skreddersydde pakker på nettet og tilbyderne er mange. Også reisearrangører setter sammen ferien for sine kunder på Internett. I forslaget til direktiv foretas bl.a. en klargjøring og oppdatering av eksisterende direktiv som følge av den faktiske og rettslige utviklingen.

Forslaget til direktiv berører gjeldende lov om pakkereiser av 25. august 1995 nr. 57 (pakkereiseloven). Pakkereiseloven har gjennomført EUs pakkereisedirektiv (90/34/EØF).

Forslag til direktiv og nærmere informasjon om endringene finnes på http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Kommisjonens pressemelding finnes på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-663_en.htm?locale=en

Eventuelle kommentarer eller merknader til direktivforslaget kan sendes  elektronisk til postmottak@bld.dep.no eller per brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukeravdelingen, postboks 8036 0030 Oslo innen 31. august 2013. 

Med hilsen

Hilde Merethe Berg (e.f.)
fungerende ekspedisjonssjef  

                                                                                          Petter Gluva
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

 

 

Adresseliste

Forbruker Europa

Pb. 4594 Nydalen

0404

OSLO

Forbrukerombudet

Pb. 4597 Nydalen

0404

OSLO

Forbrukerrådet

Pb. 4594 Nydalen

0404

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Pb. 8005 Dep

0030

OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Pb. 8014 Dep

0030

OSLO

Samferdselsdepartementet

Pb. 8010 Dep

0030

OSLO

Den Norske Turistforening

         

         

         

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

         

         

         

NHO Luftfart

         

         

         

NHO Reiseliv

         

         

         

Reisegarantifondet

         

         

         

Virke

         

         

         

Finansdepartementet

Pb. 8008 Dep

0030

OSLO

Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet

Pb. 8004 Dep

0030

OSLO

Konkurransetilsynet

Pb. 439 Sentrum

5805

BERGEN

Landsorganisasjonen LO