Høring - forslag til program for konsekvensutredning for Goliat

På vegne av rettighetshavere i utvinningstillatelse 229, har Eni Norge utarbeidet forslag til program for konsekvensutredning vedrørende utbygging av olje- og gassfeltet Goliat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2007

Vår ref.: 07/00582-1

Høringsbrevet i pdf format

Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Avinor AS, Postboks 150, 2061 Gardemoen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim
Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens pl. 1, 9815 Vadsø
Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 Vadsø
Fiskebåtredernes forbund, Postboks 67, 6001 Ålesund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Postboks 514, 6001 Ålesund
Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
Fiskeridirektoratet, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen
Fiskeridirektoratet region Finnmark, Postboks 403, 9811 Vadsø
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø
Greenpeace Norge, Postboks 6803, 0130 Oslo
Hammerfest energi, Rossmollgt. 50, 9613 Hammerfest
Hammerfest havnevesen, Postboks 123, 9615 Hammerfest
Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 Breivikbotn
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Industri energi, Youngsgt 11, 0181 Oslo
Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kvalsund kommune, Rådhusvn. 18, 9620 Kvalsund
Kystdirektoratet, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Kystverket, 5. distrikt, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo
Loppa kommune, Parkvn. 1/3, 9550 Øksfjord
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund
Natur og ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
NIKU avdeling Tromsø, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
Nordkapp kommune, Postboks 403, 9751 Honningsvåg
Nordlands fylkesfiskarlag, 8001 Bodø
Norges fiskarlag, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Norges kystfiskarlag, 8380 Ramberg
Norges miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Norges naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Norges rederiforbund, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Norske reindriftssamers landsforbund, Postboks 508 Sentrum, 9255 Tromsø
Norske samers riksforbund, Postboks 173, 9521 Kautokeino
Norsk industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Norsk institutt for by- og regionsforskning, Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo
Norsk ornitologisk forening, Sandgt. 30b, 7012 Trondheim
Norsk polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger
Oljeindustriens landsforening, Postboks 8065, 4068 Stavanger
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger
Reindriftsforvaltningen i vest-Finmark, Markveien 14, 9510 Alta
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo
Sametinget, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon, Smørfjord, 9713 Russnes
Statens forurensingstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Statens kartverk, Sjøkartverket, Postboks 60, 4001 Stavanger
Statens strålevern, Grini næringspark 12, 1361 Østerås
Statens vegvesen, Postboks 8142, 0033 Oslo
Statnett SF, Postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo
Troms fylkeskommune, Strandvn. 13, 9005 Tromsø
Vest-Finmark regionråd, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
WWF verdens naturfond, Postboks 6784 St. Olavs pl., 0130 Oslo