Historisk arkiv

Goliat – en ny byggestein i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram plan for utbygging og drift av Goliatfeltet. Planen oversendes nå Stortinget for behandling.

-Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet som skal bygges ut. Goliat vil være et av de største industriprosjektene som noen gang er gjennomført i Nord-Norge. Utbyggingen av Goliat vil gi inntekter til det norske samfunnet, føre til lokale ringvirkninger og vil direkte og indirekte gi om lag 500 arbeidsplasser i Finnmark i en periode på over femten år, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Hammerfest vil få et regionkontor med driftsfunksjoner, og helikopterterminal og forsyningsbase skal legges til hammerfestområdet. Det er sikret at operatøren vil tilpasse sin kontraktstrategi for driftsfasen slik at lokale leverandører blir mer konkurransedyktige. I tillegg kommer en rekke større og mindre tiltak som vil bidra til kompetansebygging i regionen. Bærekraftig forvaltning av petroleumsressursene er en viktig del av regjeringens nordområdestrategi. Basert på erfaring fra andre steder i landet, kan Goliat bidra til om lag 500 arbeidsplasser i regionen i driftsperioden.

Investeringene knyttet til Goliat er estimert til i overkant av 28 milliarder kroner. Reservene i feltet er på om lag 174 millioner fat olje. Med en oljepris på dagens nivå utgjør salgsverdien av dette over 60 milliarder kroner.

Goliat vil oppfylle de strenge miljøkravene som ble etablert gjennom forvaltningsplanen for Barentshavet. Det er lagt til rette for en god sameksistens med fiskeriene. I lys av særlige utfordringer i nord, skal oljevernberedskap være meget høyt prioritert. Operatøren skal blant annet gjennomføre tiltak for å styrke oljevernberedskapen i berørte kommuner som Måsøy, Hasvik og Nordkapp.  Feltet er underlagt kvoteplikt for klimagasser og skal betale CO2-avgift. En stor del av energibruken på feltet vil bli tatt fra kraftnettet på land fra produksjonsstart. Det er videre satt i gang en prosess slik at man kan ytterligere redusere bruken av gassturbinen på plattformen når kraftsituasjonen i Finnmark tillater det. Statnett vil oversende NVE konsesjonssøknad for en ny overføringsledning Balsfjord-Hammerfest i løpet av mai 2009. Overføringsnettet er viktig både når det gjelder utviklingen av fornybar kraft og annen næringsvirksomhet i regionen.

-Goliat er underlagt strenge miljøkrav. Feltet vil oppfylle kravene som stilles i forvaltningsplanen for Barentshavet, herunder krav om nullutslipp. Det har vært et viktig mål for meg at Goliat skal kunne forsynes med kraft fra land. Dette har vi fått til. Kraftsituasjon i Finnmark tillater ikke at feltet drives kun med kraft fra land fra produksjonsstart. Jeg har imidlertid satt i gang en prosess slik at vi kan få gjennomført dette i 2017, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det planlegges for at sentralnettet i hammerfestområdet skal bli styrket i 2017, med forbehold om konsesjonsbehandling. Goliat skal melde sitt kraftforbruk knyttet til full elektrifisering fra 2017. Det er stilt vilkår om at rettighetshaverne skal fremlegge en plan om økt bruk av kraft fra land til Goliat så snart kraftsituasjonen i området er styrket senest innen 1. januar 2019. 

Det er rettighetshaverne Eni Norge AS og StatoilHydro Petroleum AS som har sendt inn planen for utbygging og drift. Rettighetshaverne har i planen for utbygging og drift tatt et forbehold om at de vil vurdere lønnsomheten i prosjektet før de tildeler kontrakter.

Følg pressekonferansen med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i forbindelse med utbygging av Goliat her

Les mer i St.prp. nr. 64 (2008-2009)