Høring om produktplassering og korte reportasjer mv.

Gjennomføring av direktivets bestemmelser om produktplassering og korte reportasjer samt lovendringer i kringkastingsloven vedr. formidlingsplikt, politiattest for medarbeidere som regelmessig har kontakt med mindreårige og innhenting av fødselsdato for kontroll av abonnentregistre mot NRKs register over lisensbetalere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2011

Uoffisiell oversettelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester (.pdf)

Resultat av høringen:

Kringkastingsloven endret 14.12.2012

§ 3-6. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Tilføyd ved lov 14 des 2012 nr. 91 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 14 des 2012 nr. 1245).

Kringkastingsloven hos Lovdata

 

Åndsverkloven endret 14.12.2012

Åndsverkloven hos Lovdata

 

Vår ref.: 2009/00371 ME/ME3 AHU:elt

Høring - forslag til regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett mv.

Kulturdepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven) og lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, se http://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ønsker å få tilsendt en papirkopi av høringsnotatet bes henvende seg til departementet. Også instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse: postmottak@kud.dep.no  

Eventuelle merknader må være departementet i hende senest 17. februar 2011.

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Anders Huitfeldt
seniorrådgiver

 

Vedlegg: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/13/EU (.pdf)  

Høringsinstanser:

Departementene

Abelia

ABM-utvikling

Akademikerne

Annonsørforeningen

A-pressen

Barneombudet

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO

Canal Digital Norge

Dagbladet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Det Norske Komponistfond

Edda Media

Egmont Norge

Elektronikkbransjen

Elektronisk Forpost Norge

Familie & Medier

Film & Kino

FONO

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet Frie Fotografer

Foreningen Frikanalen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Get

GRAFILL

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

IFPI Norge

IKT-Norge

Kabel Norge

Konkurransetilsynet

Kopinor

KS

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen – LO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LINO – forvaltningsorganisasjonen

Lyse Tele

Markedsrådet

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Medietilsynet

Modern Times Group

MTV Networks

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkfondene

Nasjonalbiblioteket

NAViO

NOPA

Nordisk Copyright Bureau

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fotografforbund

Norges Forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges televisjon

Norkring

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Filmklubbforbund

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk forening for jus og edb

Norsk forening for opphavsrett

Norsk Forskerforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revyforfatterforening

Norsk rikskringkasting

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Film- og TV-produsenters Forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

NORWACO

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Post- og teletilsynet

P4 Radio Hele Norge

Riksarkivet

RiksTV

Sametinget

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

SBS Radio Norge AS

Schibsted

Styret for industriell rettsvern

Tegnerforbundet

Telenor Broadcast Holding

TONO

TV 2

TVNorge

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim (NTNU)

Universitets- og høgskolerådet

Verdens Gang

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen