Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.10.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokumentene.

Vår ref.:

Høring – forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med barnevernets overtakelse av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet. Se vedlagte høringsnotat.

Det foreslås primært endringer i lov om barneverntjenester (barnevernloven), 17. juli 1992 nr. 100. I tillegg foreslås enkelte endringer i lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven), 2. juli 1999 nr. 63, samt i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattestforskriften), 15. oktober 1999 nr. 1090.

Forslagene er en oppfølging av Soria Moria - erklæringen, der det fremgår at regjeringen ” ønsker å forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet ”.

Regjeringen ble høsten 2006 enig med regjeringspartiene på Stortinget om at barnevernet i første omgang skal overta ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Dette skal gjelde fra 1. desember 2007. Lovforslagene vil derfor foreløpig kun gjelde denne aldersgruppen.

Departementet foreslår at barnevernets omsorgsansvar og innholdet i det bo- og omsorgstilbudet som skal gis, reguleres i et nytt kapittel 5A i barnevernloven.
Departementet foreslår at det pålegges statlig regional barnevernmyndighet å gi enslige mindreårige asylsøkere et bo- og omsorgstilbud under asylsaksbehandlingen og frem til de blir bosatt i en kommune eller eventuelt forlater landet etter avslått søknad. Bo- og omsorgstilbudet foreslås gitt i form av opphold på et omsorgssenter for mindreårige, som skal gi de mindreårige god omsorg og trygghet, og bidra til at de får den oppfølging og behandling de har behov for.

Forslaget inneholder en nærmere regulering av statlig regional barnevernmyndighets og omsorgssenterets omsorgsansvar for barna som oppholder seg på senteret, statlig regional barnevernmyndighets plikt til å fatte vedtak om hvilken oppfølging omsorgssenteret skal gi det enkelte barn, og statlig regional barnevernmyndighets og omsorgssenterets ansvar for å følge det enkelte barns utvikling nøye under hele oppholdet.

Videre inneholder forslaget regulering av barnas rettigheter og bruk av tvang under opphold på omsorgssenteret. Forslaget inneholder blant annet også regulering av  ansvar for etablering og drift av omsorgssenteret, samt regulering av tilsyn, godkjenning og kvalitet. Departementet foreslår på disse områdene at gjeldende regelverk for institusjoner etter barnevernloven gis tilsvarende anvendelse. 

Forslaget til endringer i pasientrettighetsloven gir statlig regional barnevernmyndighet rett til informasjon og samtykkekompetanse på vegne av enslige mindreårige asylsøkere som oppholder seg på omsorgssenteret. Forslaget fremmes i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi ber om eventuelle høringsuttalelser til forslagene innen 12. oktober 2007.
Høringsfristen er satt til seks uker av hensyn til behovet for å få lovendringene på plass så raskt som mulig. Det vil av samme hensyn ikke bli gitt fristutsettelse.

Høringsuttalelsene sendes Barne- og likestillingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep., 0030 Oslo. Det bes om at uttalelsene også sendes på e-post til følgende adresse: hoering-bua@bld.dep.no

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar.html?id=1805

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)
 Tone G. Smith

Vedlegg :  Høringsnotat
  Liste over høringsinstanser

Liste over høringsinstanser - høringsnotat om forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord,
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Barneombudet
Barnejuridisk Forum
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Childwatch International - UiO
Datatilsynet
Den norsk Lægeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske tannlegeforening
Domstoladministrasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Flyktningehjelpen
Forbrukerombudet
Foreningen for hjertesyke barn
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens lederforbund
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Alta
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Hørselshemmedes landsforbund
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk Rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund
Kontaktutvalget for innvandrere  og norske myndigheter
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Menneskeverd
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges astma- og allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Overformynderiene
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sivilombudsmannen
SOS rasisme
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Sysselmannen på Svalbard
UNICEF-komiteen i Norge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Voksne for Barn
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

 

 

 

 

 

Til toppen