Høring - Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2011

Vår ref.:

Høring - Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda. Høringsnotatet følger vedlagt. Høringsnotatet er også å finne på departementets hjemmeside, www.regjeringen.no, under overskriften Dokumenter og underoverskrift Høringer.

Det følger av barnevernloven § 7-9 at fylkesnemnda kan oppnevne en egen talsperson for barnet i saker som skal behandles for nemnda. I forskrift av 22. desember 1993 nr. 1430 er det gitt nærmere presiseringer om gjennomføringen av denne ordningen, herunder bestemmelser om oppnevning av talsperson og talspersonens oppgaver og rolle.

Formålet med talspersonsordningen er å gi barnet større mulighet til å få frem sine synspunkter i saker som skal behandles for fylkesnemnda. At barnet kan bli hørt bidrar til at saken blir bedre opplyst og til at barnets rettsikkerhet blir ivaretatt. Å benytte seg av en talsperson er en måte for barnet å få uttrykt sin mening på, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 12 og barnevernloven § 6-3.

Ordningen med barnets talsperson trådte i kraft 1. januar 1994. Siden den tid har fokuset på barns medvirkning økt, og praktiseringen av ordningen har fulgt denne utviklingen. Departementet har i flere sammenhenger gitt uttrykk for at det er behov for å gjennomgå regelverket om barnets talsperson. I forbindelse med arbeidet med å gjennomgå forskriften har vi mottatt innspill fra relevante aktører som har påpekt behovet for endringer. Departementet har gjennomgått forskriften med sikte på å klargjøre talspersonens rolle. Videre er barnets rett til deltakelse i egen sak søkt tydeliggjort. De foreslåtte presiseringer og endringer vil etter departementets oppfatning sikre at forskriften blir i bedre samsvar med praksis og FNs barnekonvensjon.

Departementet foreslår blant annet å endre forskriften slik at den samsvarer med barnevernloven § 6-3 første ledd som sier at et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Vi foreslår også å innta i forskriften at barnets ønske skal tillegges stor vekt ved vurderingen av om talsperson skal oppnevnes. Dersom barnet ikke ønsker en talsperson, mener departementet at dette skal være avgjørende. Barnet har en rett, men ingen plikt til å uttale seg. Vi ønsker derfor å presisere i forskriften at barnet når som helst kan ombestemme seg om hvorvidt det ønsker å benytte seg av en talsperson.

Departementet foreslår også endringer knyttet til talspersonens oppgaver. Talspersonen skal ikke lenger gi sin selvstendige mening i saken, men kun formidle barnets synspunkter og mening. Vi ønsker videre å innta i forskriften at talspersonen skal forsikre seg om at barnet forstår hva ordningen innebærer og at talspersonen skal vurdere om barnet fortsatt ønsker å uttale seg gjennom en talsperson. Det er også foreslått å presisere i forskriften at samtalen med barnet skal tilrettelegges etter dets alder og modenhet.

Vi ber om høringsinstansenes syn på de foreslåtte presiseringer og endringer.

 Høringsfristen er 1. oktober 2011.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv å forelegge forslaget for eventuelle etater, organer og relevante aktører. Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep., 0030 OSLO.

Med hilsen Tone G. Smith (e.f.)
                                                                    Lise Gundersby

 

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Akademikerne

Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre

Aleneforeldreforeningen

Antirasistisk senter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Barnejuridisk Forum

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge

Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

Datatilsynet

Den norske Legeforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske tannlegeforening

Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Flerfaglig fellesorganisasjon

Forandringsfabrikken

Foreldre- og barntiltak i Norge v/Nora Brataas ” Vilde”

Foreningen for partnerskapsbarn

Foreningen 2 foreldre

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Helseansattes yrkesforbund

Helsedirektoratet

Helseregionene

Helseansattes yrkesforbund

Helsetjenestens lederforbund

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets kontrollkommisjoner

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norges Forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk Barnevernlederorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Kommuneforbund

Norsk Lærerlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for foreldre/ barntiltak

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

Pasient- og brukerombudet

Politidirektoratet

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for Norske kollektiv

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Sysselmannen på Svalbard

UNICEF-komiteen i Norge

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen