Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Høringsfrist: 20. november 2010

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2010

Vår ref.: 201009215 EP HCH/HEA/bj

Høring – Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrettEU-kommisjonen publiserte 1. juli 2010 en grønnbok om valg av løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett. Grønnboken inviterer til en åpen høring om prinsipielle valg i det videre arbeidet med europeisk kontraktsrett.

Bakgrunnen for grønnboken er blant annet EU-kommisjonens meddelelse om europeisk kontraktsrett fra 2001 (COM (2001) 398 final). I 2003 offentliggjorde EU-kommisjonen en handlingsplan hvor den foreslo at det utarbeides en felles europeisk referanseramme for kontraktsretten (Common Frame of Reference – CFR). En akademikergruppe har på oppdrag fra kommisjonen utarbeidet et utkast til en felles referanseramme (Draft Common Frame of Refrence – DCFR). For flere detaljer om bakgrunnen for og arbeidet med kontraktsretten i EU vises det til vedlagte grønnbok.

Akademikergruppen publiserte sitt forslag til DCFR i 2009. En omfattende oversikt over innholdet og forslag til modellregler i DCFR finnens på EU-kommisjonens nettsted i engelsk utgave: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf

Som et ledd i oppfølgingen av akademikergruppens arbeid satte EU-kommisjonen 26. april 2010 ned en ekspertgruppe med tanke på å utarbeide en felles referanseramme for europeisk kontraktsrett (Common Frame of Reference – CFR). I denne forbindelse har Kommisjonen sendt en grønnbok om europeisk kontraktsrett på høring. Høringen vil pågå frem til slutten av januar 2011.


I grønnboken søker Kommisjonen svar på spørsmål om hvilken type rettslig instrument en felles referanseramme bør være. Kommisjonen skisserer ulike løsningsmodeller.

Videre ønsker Kommisjonen høringsinstansenes syn på hvilket anvendelsesområde et slikt instrument bør ha. Det vil si om instrumentet skal dekke kun avtaler næringsdrivende imellom eller om det også skal dekke avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere. Dernest reises det spørsmål om instrumentet bør omfatte både grenseoverskridende og innenlandske avtaler.

Til slutt ønsker Kommisjonen også innspill på hva som bør være instrumentets materielle anvendelsesområde. Her strekker løsningsforslagene seg fra en snever anvendelse til en omfattende europeisk sivillovbok.

Kommisjonen har gjort rede for de ulike løsningsalternativene i grønnboken, som følger som vedlegg her i dansk språkversjon. Grønnboken er også tilgjengelig på de øvrige offisielle språkene i EU på Kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm

På denne nettsiden finnes det også mer informasjon om Kommisjonens arbeid med en europeisk kontraktsrett. På samme sted vil også berørte instanser og personer kunne gi sine tilbakemeldinger direkte til Kommisjonen.

Justisdepartementet ber med dette om høringsinstansenes syn på de spørsmål som Kommisjonen har tatt opp i grønnboken. Dersom noen av høringsinstansene har utarbeidet egne høringssvar som sendes direkte til Kommisjonen, mottar departementet gjerne en kopi av disse.

Eventuelle merknader sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, gjerne også per e-post til [email protected], innen 20. november 2010.

 

Med hilsen

Hege C. Haukaas e.f.
lovrådgiver

Hans Kaiser
rådgiver

Liste over høringsinstanser  


Departementene

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Regjeringsadvokaten

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Trondheim tingrett

 

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

 

Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Bokhandlerforeningen

Boligprodusentenes Forening

Byggmesterforbundet

COOP Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

De norske bokklubbene AS

De regionale helseforetakene

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Direktesalgsforbundet

Distansehandel Norge

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Elektronikk Importør Foreningen

Energibedriftenes Landsforening

Europabevegelsen

Fellesforbundet

Finanseringsselskapenes forening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

 

 


Fiskernes Salgslag A/L

Forbruker Europa (ECC Norway)

Forsikringskundenes Interesseorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Huseierenes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kred.no AS

Landsorganisasjonen i Norge

Leketøybransjens fellesråd

Markedsføringsforeningen i Oslo

Nei til EU

NORBOAT

Nordisk Skibsrederforening

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Rederiforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk forening for bygg- og entrepriserett

Norsk Industri

Norsk Kennel Klub

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Norsk Skipsmeglerforbund

Norsk Vann BA

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Pensjonskasseforeningen

Radioleverandørenes Landsforbund

Rettspolitisk forening

Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)

Sparebankforeningen i Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen