Høring - høringsnotat om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av nordisk endringsoverenskomst 1. juni 2012 om arv og dødsboskifte

Høringen gjelder ratifikasjon og gjennomføring av endringsoverenskomst 1. juni 2012 til den nordiske konvensjonen om arv og dødsboskifte av 19. november 1934. Konvensjonen gir nordiske regler for lovvalg, jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyrdelse mv. i saker om arv og dødsboskifte. Formålet med endringen er å sikre fortsatt enhetlige nordiske regler på området og å sørge for en tilpasning til EUs forordning om arv. Forordningen forventes å gjelde fra 17. august 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2015