Høring - høringsnotat om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av nordisk endringsoverenskomst 1. juni 2012 om arv og dødsboskifte

Høringen gjelder ratifikasjon og gjennomføring av endringsoverenskomst 1. juni 2012 til den nordiske konvensjonen om arv og dødsboskifte av 19. november 1934. Konvensjonen gir nordiske regler for lovvalg, jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyrdelse mv. i saker om arv og dødsboskifte. Formålet med endringen er å sikre fortsatt enhetlige nordiske regler på området og å sørge for en tilpasning til EUs forordning om arv. Forordningen forventes å gjelde fra 17. august 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2015

Vår ref.: 15/2205 EP KKF/KTU/mk

Høring - høringsnotat om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av nordisk endringsoverenskomst 1. juni 2012 om arv og dødsboskifte

Vedlagt følger et høringsnotat om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av endringsoverenskomst 1. juni 2012 til konvensjon 19. november 1934 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte.

Høringsfristen er 15. mai 2015. Fristen settes kortere enn tre måneder for å sikre at endringsoverenskomsten kan gjelde fra samme tid som EUs forordning (EU) nr. 650/2012.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet fortrinnsvis per e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Katrine Kjærheim Fredwall e.f.
lovrådgiver

Kjersti Tusvik
rådgiver

Alle departementene

Alle domstoler

Alle fylkesmenn

Brønnøysundregistrene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Advokatforeningen

Den norske Dommerforening

Kommunesektorens organisasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets hovedorganisasjon

Norges Juristforbund

Regjeringsadvokaten

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Til toppen