Høring - klageorgan for båtpassasjerer - forslag til endringer i transportklagenemndforskriften

Høring med forslag om å legge et klageorgan for båtpassasjerer til Transportklagenemnda.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016

Vår ref.: 16/542 EP HEA/mk

Høring – klageorgan for båtpassasjerer – forslag til endringer i transportklagenemndforskriften

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 20. januar 2012 nr. 84 om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften) på alminnelig høring. Forslaget har sammenheng med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar.

Gjennomføringsfristen for forordning (EU) nr. 1177/2010 var for Norge 30. oktober 2015. Forordningen er foreslått inkorporert i norsk rett ved endringer i sjøloven, jf. Prop 4 LS (2015-2016), som foreløpig ikke er behandlet i Stortinget. Av denne grunn settes høringsfristen til 11. mars 2016.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

 
Hans Kaiser e.f.
fung. lovrådgiver

                                                                                  Mona Kristensen
                                                                                  seniorkonsulent

Departementene
Fylkeskommunene

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Jernbaneverket
Kystverket
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sjøfartsdirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Vegdirektoratet

Akademikerne
Assuranceforeningen Skuld
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avinor
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Fagforbundet
Finans Norge
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gard Services AS
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigbåtenes rederiforbund
Intertanko
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Møretrygd
Nasjonalt støttegruppenettverk
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskerlag
Norges Fiskerlag
Norges Handikapforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Norske Maritime Leverandører
NSB AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
Ruter AS
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportklagenemnda v/Norsk ReiselivsForum
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet