Høring - konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2008

Vår ref.:

Tjenestedirektivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Før det fattes beslutning om hvorvidt direktivet skal innlemmes, ønsker regjeringen et best mulig beslutnings-grunnlag. Nærings- og handelsdepartementet sender derfor et notat på høring som beskriver tjenestedirektivet og konsekvensene dersom direktivet gjennomføres i norsk rett.

Notatet inneholder også forslag til gjennomføringslovgivning, som vil fremmes for Stortinget dersom tjenestedirektivet tas inn i EØS-avtalen. Den foreslåtte gjennomføringslovgivningen er én måte å gjennomføre direktivet på. Dette er nærmere omtalt i kapittel 4 i høringsnotatet og under merknadene til en del av de foreslåtte lovbestemmelsene. Vi ber om innspill fra høringsinstansene på hvordan tjenestedirektivet eventuelt bør gjennomføres i norsk rett, dersom det skal innlemmes i EØS-avtalen. Dersom tjenestedirektivet blir innlemmet i EØS-avtalen, er målet for gjennomføringen at den skal skje ved et enkelt og klart regelverk som samtidig er EØS-rettslig korrekt. Vi mottar derfor gjerne kommentarer og forslag både om hvilke bestemmelser i direktivet det er unødvendig å gjennomføre uttrykkelig i norsk regelverk, om bestemmelser til gjennomføring av direktivet bør plasseres i en ny alminnelig lov om tjenestevirksomhet eller i eksisterende sektorlovgivning, og om utformingen av de enkelte bestemmelser.

Nærings- og handelsdepartementet har innhentet flere eksterne utredninger om konsekvensene av tjenestedirektivet for viktige samfunnsspørsmål. Disse utredningene ligger på Nærings- og handelsdepartementets internettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/aktuelt/nyheter/2008/eksterne-utredninger-om-eus-tjenestedire.html?id=502251. Utredningene og deres konklusjoner er kort omtalt i høringsnotatet.

Nærings- og handelsdepartementet har tidligere sendt det vedtatte direktivet på hø-ring, og har også gjennomført høringer av de ulike utkastene til tjenestedirektivet. I denne høringsrunden belyses konsekvensene av gjennomføring av direktivet i norsk rett. Vi ber om eventuelle innspill innen 20. oktober 2008.

Lenke til offisiell versjon av direktivet på engelsk: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:EN:PDF

Høringsnotatet og foreløpig norsk, uoffisiell oversettelse av direktivet finnes under ”høringer” på Nærings- og handelsdepartementets sider på regjeringen.no eller fås ved henvendelse til Nærings- og handelsdepartementet.

Vi oppfordrer de enkelte departementer og organisasjoner til å sende forslaget til orientering eller høring til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke har mottatt høringsbrevet direkte (se liste over høringsinstanser). Dersom det er andre organisasjoner som bør høres om forslaget, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette.

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Anne Beate Saga Hammerstad
seniorrådgiver

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Edelmetallkontrollen
Euro Info Centre - Øst
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
HSH
Innovasjon Norge
Justervesenet
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
Norsk Elektroteknisk Komité
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sosial- og helsedirektoratet
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens legemiddelverk
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund

Akademikerne
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforeningen
Legeforeningen
NARF
Norges Juristforbund
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
De Facto
ATTAC
MENON AS
NUPI
FAFO
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
Nei til EU
Senter for Europarett, UiO
Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk, UiO
Arena, UiO
Radikalt Europa
Europabevegelsen
Europahuset