Høring - konsekvensutredning av avslutningsplan for Frostpipe

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.11.2009

Vår ref.:

 

Vår ref

Dato

 

09/01725-2

24.9.2009

 

Avslutningsplan for Frostpipe – Høring av konsekvensutredning
Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 5. januar 2001 hvor forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning for Frostpipe avslutningsplan ble sendt på høring. Departementet fastsatte utredningsprogrammet i brev til TOTAL E&P Norge AS (TOTAL) 5. juli 2001. TOTAL oversendte 26. august 2009 avslutningsplan og konsekvensutredning for Frostpipe, til Olje- og energidepartementet, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 5-1, jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet kap. 6.

Avslutningsplanen (på engelsk) er lagt ut i pdf format til orientering. Ved behov kan departementet være behjelpelig med papirkopier.

Det vises for øvrig til St.meld. nr. 47 (1999-2000) Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel, som fastla myndighetenes politikk vedrørende endelig disponering av rørledninger og kabler.

Høringsinstansene bes om å oversende eventuelle kommentarer til konsekvensutredningen slik at disse er Olje- og energidepartementet i hende innen 11. november 2009. Eventuelle spørsmål kan rettes til Tonje Haabeth i Olje- og energidepartementet på telefon 22246922.

 Med hilsen

 

 

Erik Johnsen (e.f.)

Avd.dir.

                                                                                         Tonje Haabeth

                                                                                          Rådgiver

 

 

Disposalplan - Frostpipe 2009 in pdf format - Høringsnotat

 

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep. 0032 Oslo
Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep. 0032 Oslo
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Postboks 355 Sentrum, 3101 Tønsberg
Direktoratet for arbeidstilsynet, Postboks 8103 Dep. 0032 Oslo
Direktoratet for naturforvaltning,  7005 Trondheim
Fiskeridirektoratet, Postboks 185, 5002 Bergen
Kystdirektoratet, Postboks 8158 Dep. 0033 Oslo
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo
Statens forurensingstilsyn, Postboks 8100 Dep. 0032 Oslo
Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep. 0032 Oslo
Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger
Gassco AS, Postboks 93, 5501 Haugesund

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 106, 5804 Bergen
Hordaland fylkeskommune,  5020 Bergen
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger
Rogaland fylkeskommune, Peder Klowsgate 27, 4005 Stavanger

Norges Fiskarlag, Postboks 1233, 7462 Trondheim
Norges Naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Natur og ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Norsk institutt for by- og regionsforskning, Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Greenpeace, Postboks 6803, 0130 Oslo
WWF, Postboks 6784, 0130 Oslo
Norsk Gassforum, Postboks 93, 4299 Avaldsnes

Til toppen