Høring - krav om botid for tildeling av kjøreseddel for søkere med kort opphold i Norge

Som et ledd i tilpassing til den nye politiregisterloven, foreslås det en endring i yrkestransportloven § 37 c som innebærer at det vil kreves fem års botid i Norge for å kunne få utstedt kjøreseddel. Frist: 28. juni 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.06.2013

Som et ledd i tilpassing til den nye politiregisterloven, lov 28. mai 2010 nr. 16 Om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten, foreslås det en endring i yrkestransportloven § 37 c som innebærer at det vil kreves fem års botid i Norge for å kunne få utstedt kjøreseddel.

Vår ref.: 12/691

Høringsbrev (pdf)

Likelydende brev sendt til:

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Det norske maskinistforbund
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
HSH
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Justis- og politidepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunal - og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
KS- Kommunesektorens interesse -og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks-o g matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norges Lastebileier-Forbund
Sentraladministrasjonen c/o Akershus fylkeskommune
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB Nettbuss AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Rederienes Landsforening
Regjeringsadvokaten
Rogaland fylkeskommune
Ruter AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statsministerens kontor
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Troms Fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Østfold Fylkeskommune

Til toppen