Høring - krav om botid for tildeling av kjøreseddel for søkere med kort opphold i Norge

Som et ledd i tilpassing til den nye politiregisterloven, foreslås det en endring i yrkestransportloven § 37 c som innebærer at det vil kreves fem års botid i Norge for å kunne få utstedt kjøreseddel. Frist: 28. juni 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.06.2013

Som et ledd i tilpassing til den nye politiregisterloven, lov 28. mai 2010 nr. 16 Om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten, foreslås det en endring i yrkestransportloven § 37 c som innebærer at det vil kreves fem års botid i Norge for å kunne få utstedt kjøreseddel.