Norges 19./ 20. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.07.2009

FNs konvensjon mot etnisk diskriminering (ICERD) som ble vedtatt av FN 3. juli 1966. Den trådte i kraft for Norges del 5. september 1970. Norges siste periodiske rapportering var i 2005. Utfyllende informasjon om all tidligere rapportering til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)finnes på Utenriksdepartementets side om CERD, se her

 

Annen informasjon om FNs menneskerettighetssystem kan finne her: