Høring - Norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Vedlagt følger høringsnotat om norsk tilslutning til en konvensjon av 30. oktober 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker – Luganokonvensjonen 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2008