Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007

Vedlagt følger høringsnotat om norsk tilslutning til en konvensjon av 30. oktober 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker – Luganokonvensjonen 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2008

Vår ref.: 200801080 EP TOF/IHO/bj

Høring – Norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker og gjennomføring i norsk rett av konvensjonen

Vedlagt følger høringsnotat om norsk tilslutning til en konvensjon av 30. oktober 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker – Luganokonvensjonen 2007. Den norske språkversjonen av Luganokonvensjonen 2007 følger vedlagt.

Høringsnotatet inneholder dessuten to alternative forslag til nødvendige lovendringer i forbindelse med den eventuelle gjennomføringen av Luganokonvensjonen 2007 i norsk rett. Det ene alternativet går ut på å foreslå en ny Luganolov til avløsning av lov 8. januar 1993 nr. 21 om gjennomføring i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker. Det andre alternativet går ut på å foreta de nødvendige endringene i tvisteloven.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eller kan finnes på internett på adressen http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922.

Høringsfristen er fredag 13. juni 2008.

 

Med hilsen


Inge Lorange Backer  e.f.
ekspedisjonssjef 

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten

Bankklagenemnda
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Patentstyret
Statens innkrevingssentral
Statens strålevern
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirsentralen

Acapo AS
Assuranceforeningen Gard Oslo
Assuranceforeningen Skuld
Debitorforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det internasjonale handelskammer
Det juridiske fakultet i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Håmsø Patentbyrå ANS
Institutt for energiteknikk (IFE)
KrediNor Oslo
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landkreditt Bank AS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Nordenfjeldske Creditreform AS
Nordisk Skibsrederforening
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk Oppfinnerforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Industridesignere
Norske Inkassobyråers Forening
Norske patentingeniørers forening
Norskog
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift
Patentkontoret Curo
Rederienes Landsforening
Sjøassurandørernes Centralforening (CEFOR)
Tomtefesterforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen