Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet

Høringsfrist 25. mai 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2007

Vår ref.: 200700972 ES KES/AIK/an

Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet

Justisdepartementet sender med dette på høring Datakrimutvalgets delutredning II – NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet. Utredningen ble overlevert departementet 12. februar 2007, og er en del av grunnlaget for departementets arbeid med den spesielle delen i straffeloven 2005.

Datakrimutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Utvalget fikk i oppdrag å avgi en delutredning om gjennomføringen av Europarådets konvensjon om IKT-kriminalitet, og deretter avgi en ny delutredning om hvilke andre lovendringer som var hensiktsmessige for best mulig å kunne bekjempe datakriminalitet.

Utvalget avga 2. november 2003 delutredning I (NOU 2003: 27). Utredningen ble fulgt opp av departementet i Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon.

I utredningen her (delutredning II) gir Datakrimutvalget uttrykk for at dagens regler om datakriminalitet er utilstrekkelige, og at det foreligger et reelt behov for presiseringer og en viss nykriminalisering. For en oversikt over innholdet og forlaget til lovendringer viser vi til kapittel 1 i utredningen.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen. Forslagene vil bli vurdert i forbindelse med departementets arbeid med ny straffelov – spesiell del.

Høringsfristen er 25. mai 2007. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringssvarene elektronisk (eventuelt på diskett) i tillegg til i ordinært brev. E-post kan sendes til anette.kraemer@jd.dep.no.

Liste over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Flere eksemplarer av høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling på telefon 22 24 53 61.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Anette Isachsen Kræmer
fung. lovrådgiver

 

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Oslo tingrett, Asker og Bærum tingrett, Bergen tingrett, Stavanger tingrett, Trondheim tingrett, Nord-Troms tingrett, Moss tingrett

Domstoladministrasjonen

 

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

ØKOKRIM

Sivilombudsmannen

 

Generaladvokaten

Barneombudet

Forbrukerombudet

Datatilsynet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Post- og teletilsynet

 

Amnesty International (Norsk avdeling)

Det juridiske fakultet, UiB

Det juridiske fakultet, UiO

Det juridiske fakultet, UiTø

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det norske Menneskerettighetshuset

Forbrukerrådet

Forsvarergruppen av 1977

IKT Norge (IKT-næringens interesseorganisasjon)

Institutt for rettsinformatikk, UiO

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss Hjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Kontor og Datateknisk Landsforening

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

NetCom GSM AS

Norges Juristforbund

Norges Lensmannslag

Norsk forening for Jus og EDB

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Senter for Menneskerettigheter, UiO

Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets fellesforbund

Rettspolitisk forening

Redd Barna

Statsadvokatenes forening

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Telenor ASA

Tele2 Norge AS

Til toppen