Høringer

Høring - NOU 2008: 15 om barn og straff

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.01.2009

Vår ref.: 200502517/TRH

Vedlagt følger utredningen ”NOU 2008: 15 Barn og straff – utviklingsstøtte og kontroll” fra et offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen 20. april 2007. Utvalget har sett på reaksjoner og tiltak mot alvorlig ungdomskriminalitet. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud har ledet utvalget.

Utvalget ble bedt om å beskrive dagens behandlings- og reaksjonssystem og peke på styrker og svakheter. Utvalget ble særlig bedt om å utrede alternativ til å la personer mellom 15 og 18 år gjennomføre varetekt eller fengselstraff. Utvalget ble også bedt om å utrede hvilke andre tiltak samfunnet bør ha til rådighet for personer mellom 15 og 18 år som utfører alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Utredningen inneholder utvalgets syn på de temaer som er beskrevet i mandatet og forslag til lovendringer. Av utredningens kapittel 12 fremgår at utvalget foreslår endringer i en rekke lover.

Høringsfristen er 29. januar 2009. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn de som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser.

Flere eksemplarer av høringsbrevet og utredningen kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets Kriminalomsorgsavdeling, telefon 22 24 55 31. Høringsbrevet og utredningen er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).

Med hilsen

Unni Gunnes e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Sissel Kofoed
fung. avdelingsdirektør

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidistriktene
ØKOKRIM
Politidirektoratet

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Tilsynsrådene for fengslene

Sekretariatet for konfliktrådene

Regjeringsadvokaten
Generaladvokaten
Sivilombudsmannen

Fylkesmennene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Alternativ til vold
Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeens barn og unge
Hovedverneombudet for kriminalomsorgen
Invandrerkontoret
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetanseutvalget for dommere
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Kontoret for fri rettshjelp
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgens Lederforbund
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen rettferd for taperne
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Forskerforbundet
Norske kvinnelige juristers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Redd barna
Rettspolitisk forening
Samfunnsviternes fagforening (SF)
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
Straffelovrådet
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
WayBack

Merknader

Advokatforeningen

Asker og Bærum politidistrikt

Aust-Agder tingrett

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Den norske advokatforening

Det kriminalitetsforebyggende råd

Domstoladministrasjonen

Drammen kommune

Fellesorganisasjonen

Finansdepartementet

Foreningen for fangers pårørende

Forsvarergruppen av 1977

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hordaland politidistrikt

Hordaland statsadvokatembeter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juss-Buss

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Konfliktrådet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Kriminalomsorgen region nord

Kriminalomsorgen region_nordøst

Kriminalomsorgen region sørvest

Kriminalomsorgens IT-avdeling

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kunnskapsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nordlandsforskning

Norges politilederlag

Norsk barne- og ungdsomspsykiatrik forening

Norsk_fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk psykologforening

Oppfølgingsteam Trondheim, konfliktrådet i Sør-Trøndelag

Organisasjonen for private barneverntiltak

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund Oslo

Politijuristene

Redd Barna

Riksadvokaten

Rogaland politidistrikt

Salten politidistrikt

SALTO

Stavanger kommune

Stine Sofies stiftelse

Søndre Buskerud politidistrikt

Ungdomsteamet

Vestfold politidistrikt

 

Ingen merknader

Aker_universitetssykehus

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Generaladvokaten

Hordaland politidistrikt

Høyesteretts kontor

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statens Innkrevingssentral

Trondheim kommune

Utenriksdepartementet