Høring - NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Utvalgets flertall foreslår å legge adgangen til å beslutte innenlands flytting med barnet inn under foreldreansvaret. Ved felles foreldreansvar må derfor begge foreldre være enige før en flytting med barnet skal kunne skje. Det foreslås videre å utvide definisjonen av "vanlig samvær" i barneloven. Et flertall i utvalget mener at domstolene bør gis adgang til å idømme delt bosted der det foreligger særlige grunner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008